Rijinstructeur.info: Wettelijke voorwaarden, Brevet hebben

Houder zijn van het toepasselijke Brevet.

Artikel 12 - 1.3

houder zijn van het vereiste brevet voor de uitoefening van de in artikel 24 bedoelde functie en de in § 2 bedoelde toelating, behalve voor de stagiairs en de instructeurs of directeurs die in België diensten verrichten op basis van de artikelen 6 en 7 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. [...]

Men moet houder zijn van het toepasselijke Brevet voor men als instructeur bij een rijschool in dienst kan treden.

De stage voorafgaand aan het behalen van een Brevet is onbetaald. De meeste rijscholen voorzien in een kleine onkostenvergoeding maar kunnen nog geen overeenkomst aanbieden gezien het brevet nog niet is behaald.