=>

30 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Hoofdstuk I : Inleiding

Artikel 1

Wanneer de bepalingen van dit besluit afwijken van de artikelen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens of van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen waarnaar verwezen wordt, dan gelden de bepalingen van dit besluit.


=>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.