Koninklijk besluit, erkenning van rijscholen.

Koninklijk besluit met regelgeving betreffende erkende rijscholen. Beschrijft de voorwaarden voor erkenning en verplichtingen van erkende rijscholen.
Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen in het staatsblad maar eventueel uitgebreid met illustraties en commentaar.

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

TITEL I. DE RIJSCHOLEN

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1 ( definities )

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied

Artikel 2 ( activiteiten en erkenning )

Artikel 3 ( minimum een vestiging )

Artikel 3bis ( lessen starten vanaf vestiging )

Artikel 4 ( beperking van reklame )

Hoofdstuk III. Procedure tot verkrijgen en tot intrekken van de erkenning van rijschool, de exploitatievergunning van een vestigingseenheid en de goedkeuring van oefenterrein

Artikel 5 ( aanvraag erkenning )

Artikel 6 ( gegevens erkenning )

Artikel 7 ( aanvraag vestiging )

Artikel 8 ( aanvraag oefenterrein )

Artikel 9 ( publicatie erkenning )

Artikel 10 ( retributies erkenning )

Afdeling I. Voorwaarden betreffende de personen

Artikel 11 ( rijschooldirecteur )

Artikel 12 ( voorwaarden personeelsleden )

Artikel 13 ( onverenigbare functies )

Artikel 14 ( bijscholingen )

Afdeling II. Voorwaarden betreffende de lokalen

Artikel 15 ( voorwaarden leslokalen )

Afdeling III. Oefenterreinen

Artikel 16 ( voorwaarden oefenterreinen )

Afdeling IV. Lesvoertuigen

Artikel 17 ( voorwaarden lesvoertuigen algemeen )

Artikel 18 ( voorwaarden lesvoetuigen specifiek )

Artikel 19 ( verzekering )

Afdeling V. Onderricht

Artikel 20 ( opleiding )

Artikel 21 ( theorieonderricht )

Artikel 22 ( praktijkonderricht )

Artikel 22bis ( minimaal pakket van 6 uur )

Artikel 22ter ( inhoud opleiding motor en bromfiets )

Artikel 22quater

Artikel 22quinquies

Hoofdstuk V. Administratieve verplichtingen

Artikel 23 ( inschrijvingskaart en lessenfiche )

TITEL II. BREVETTEN VAN BEROEPSBEKWAAMHEID

Hoofdstuk I. Algemeenheden

Artikel 24 ( definitie brevetten )

Artikel 25 ( examen of EG-beroepskwalificatie )

Hoofdstuk II. Examens

Artikel 26 ( brevetexamen )

Artikel 27 ( inschrijving )

Artikel 28 ( specifieke voorwaarden )

Artikel 29 ( modelles brevet II, IV en V )

Artikel 30 ( vrijstellingen )

Artikel 31 ( puntentelling en slaagpercentage )

Artikel 32 ( uitreiking brevet )

Hoofdstuk III. Stage

Artikel 33 ( stage )

Hoofdstuk IV. Examencommissie

Artikel 34 ( examencommissie )

Artikel 35 ( vergoeding examencommissie )

Artikel 36 ( huishoudelijk reglement examencommissie )

Artikel 37 ( min. 3 examenzittingen )

Artikel 38 ( inschrijvingsgeld )

Hoofdstuk V. Opleidingen voor instructeurs om het vormingsmoment te geven

Artikel 38bis.

Artikel 38ter.

Artikel 38quater.

Artikel 38quinquies.

Artikel 38sexies.

Artikel 38septies.

Artikel 38octies.

TITEL III. CONTROLE EN SANCTIES

Hoofdstuk I. Controle

Artikel 39 ( controle rijschool )

Artikel 40 ( medisch onderzoek en schorsing )

Hoofdstuk II. Sancties

Artikel 41 ( schorsing rijschool )

Artikel 42 ( schorsing personeelslid )

Artikel 43 ( schorsing wegens gerechterlijk onderzoek )

Artikel 44 ( vergoeding leerlingen )

TITEL III/1. VERWERKING VAN GEGEVENS

HOOFDSTUK 1. — De verwerking van gegevens door de organisaties van nationale en internationale experten

Artikel 44bis.

HOOFDSTUK 2. — De verwerking van gegevens door de rijschool

Artikel 44ter.

HOOFDSTUK 3. — De verwerking van gegevens door het bestuur

Artikel 44quater.

TITEL IV. INTREKKINGS-, OVERGANGS- EN INWERKINGTREDINGSBEPALINGEN

Artikel 45 ( besluit van 1998 opgeheven )

Artikel 46 ( overgansperiodes erkenningen )

Artikel 47 ( hernieuwing bestaande erkenning )

Artikel 48 ( overgangsbepalingen stage )

Artikel 49 ( inwerkingtreding )

Artikel 50 ( bevoegde minister )

Bijlage I. Uitrusting voor de manoeuvres op het oefenterrein

Bijlage II ( inhoud brevetexamens )

Bijlage III (opgeheven)

Bijlage IV. Criteria en de procedure van selectie van de leden van de examencommissie

Bijlage V. Leerstof voor de opleiding voor instructeurs die het vormingsmoment geven als vermeld in artikel 38quater, tweede lid