Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Koninklijk besluit met regelgeving betreffende het rijbewijs. Hoe het rijbewijs voor de diverse types voertuigen kan worden bekomen. Oorspronkelijk verschenen in 1998, de teksten zijn up-to-date met alle wijzigingen sinds die tijd. Merk op dat het rijbewijs B vanaf 2006 wordt geregeld door een eigen Koninklijk besluit en hier geen deel meer van uit maakt. De inhoud is de regelgeving voor het Vlaamse gewest. Brussel en Wallonie hebben een eigen, verschillende, regeling.
Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen in het staatsblad maar eventueel uitgebreid met illustraties en commentaar.

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Titel I. Definities

Artikel 1 ( Definities )

Titel II. Indeling van de motorvoertuigen in categorieën voor de toepassing van de bepalingen betreffende het recht tot sturen

Artikel 2 ( Categorieën motorvoertuigen )

Titel III. Het rijbewijs

Hoofdstuk I. Toepassingsveld

Artikel 3 ( Wie kan een rijbewijs krijgen )

Artikel 4 ( Wie moet geen rijbewijs hebben )

Hoofdstuk II. De scholing

Afdeling 1. Algemeenheden

Artikel 5 ( Verplichting en vrijstelling van scholing )

Afdeling 2. Voorlopig rijbewijs

Artikel 6 ( Voorwaarden van scholing met voorlopig rijbewijs model 3 )

Artikel 7 ( Model 3 en afgifte voorlopig rijbewijs )

Artikel 8 ( Geldigheid voorlopig rijbewijs model 3 )

Artikel 9 ( Beperking van rijden 's nachts en passagiers )

Afdeling 3. [ ... ] Opgeheven

Artikel 10 ( Opgeheven )

Artikel 11 ( Opgeheven )

Artikel 12 ( Opgeheven )

Artikel 13 ( Opgeheven )

Afdeling 4. Theoretisch en praktisch onderricht verstrekt door de rijscholen

Artikel 14 ( Theoretisch onderricht minimum duur )

Artikel 15 ( Praktisch onderricht minimum duur )

Artikel 16 ( Geen minimum, meerdere rijscholen, lessen 3 jaar geldig )

Hoofdstuk III. Het rijbewijs

Afdeling 1. Afgifte

Artikel 17 ( Afgifte rijbewijs )

Artikel 18 ( Minimum leeftijd )

Afdeling 2. Geldigheid

Artikel 19 ( Geldigheid rijbewijs, leeftijdsbeperkingen )

Artikel 20 ( Geldigheid rijbewijs voertuig Categorieën )

Artikel 20bis ( Geldigheid administratief )

Artikel 21 ( Geldigheid medisch, tijdelijk verblijf )

Artikel 22 ( Geldigheidsduur per categorie op rijbewijs vermeld )

Artikel 23 ( Voorwaarden vermeld met codes )

Artikel 24 ( Nietigheid rijbewijs en teruggave aan overheid )

Hoofdstuk IV. Examens

Afdeling 1. Examencentra

Artikel 25 ( Instellingen waar examens kunnen worden afgelegd )

Afdeling 2. Examinatoren

Artikel 26 ( Voorwaarden examinatoren )

Artikel 26bis ( Opleiding examinatoren )

Artikel 26ter ( Examens voor examinatoren )

Artikel 26quater ( Kwaliteitscontroles en bijscholingen examinatoren )

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 27 ( Vrijstellingen examens, theoretisch en praktisch )

Artikel 28 ( Vrijstellingen examens, theoretisch )

Artikel 29 ( Vrijstellingen examens, praktisch )

Artikel 30 ( Vrijstellingen vermeld op aanvragen rijbewijs )

Afdeling 4. Theoretisch examen

Artikel 31 ( Theoretisch examen, vorm en inhoud )

Artikel 32 ( Theoretisch examen, minimum leeftijd, tolken, verplichting tot les na 2x niet geslaagd voor rijbewijs B )

Afdeling 5. Praktisch examen

Artikel 33 ( Praktisch examen, vorm en inhoud )

Artikel 34 ( Praktisch examen met geldige theorie )

Artikel 35 ( Praktisch examen, voor te leggen documenten categorie AM, B, B+E of G )

Artikel 35/1 ( Praktisch examen, voor te leggen documenten categorie A1, A2 of A )

Artikel 36 ( Praktisch examen, voor te leggen documenten categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E )

Artikel 37 ( Praktisch examen, voor te leggen documenten code 78 of code 96 )

Artikel 38 ( Praktisch examen, voorwaarden voertuigen )

Artikel 38/1 ( Praktisch examen, overlappingen rijbewijzen C1/C, D1/D, A1/A2, BE/code96 )

Artikel 39 ( Praktisch examen, proeven, verloop en tolken )

Afdeling V/1. Onregelmatigheden

Artikel 39-1 ( Onregelmatigheden en proces verbaal )

Artikel 39-2 ( Departement en proces verbaal )

Artikel 39-3 ( Ongeldigheid examens tijdens procedure )

Afdeling 6. Geneeskundig onderzoek

Artikel 40 ( Lichaamsgebreken )

Artikel 41 ( Geschiktheid verklaring op eer of onderzoek geneesheer )

Artikel 42 ( Medisch onderzoek categorie C of D )

Artikel 43 ( Medisch onderzoek, anderen )

Artikel 44 ( Geneesheer voor medisch onderzoek )

Artikel 45 ( Centrum voor controle rijgeschiktheid en eventueele aanpassingen )

Artikel 46 ( Terugkrijgen van rijbewijs na zelf inleveren )

Afdeling VII. Beroep in verband met het uitstel voor het praktische examen en in verband met het uitstel en de uitsluiting wegens een onregelmatigheid.

Artikel 47 ( Beroepscommissie praktisch examen )

Artikel 48 ( Procedure beroepscommissie )

Hoofdstuk V. Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs

Artikel 49 ( Heraanvragen rijbewijs bij wijziging of uitbreiding )

Artikel 50 ( Voorwaarden voor afgifte van een nieuw rijbewijs )

Artikel 51 ( Omzetting Europees rijbewijs )

Artikel 52 ( Gevonden rijbewijzen inleveren )

Hoofdstuk VI. Het internationale rijbewijs

Artikel 53 ( Internationaal rijbewijs )

Artikel 54 ( Voorwaarden uitreiking van een internationaal rijbewijs )

Artikel 55 ( Geldigheidsduur en categorieën )

Artikel 56 ( Vernieuwing internationaal rijbewijs )

Hoofdstuk VII. Formaliteiten die de overheden belast met de afgifte van de documenten dient te vervullen

Artikel 57 ( Inlichtingenfiche rijbewijs )

Artikel 58 ( Gegevens inlichtingenfiche )

Artikel 59 ( Inlichtingenfiche verhuist mee met gemeente )

Artikel 60 ( Inlichtingfiches overledenen )

Hoofdstuk VIII. Retributies

Artikel 61 ( Retributies rijbewijzen )

Artikel 62 ( Opgeheven )

Artikel 63 ( Retributies examens )

Hoofdstuk IX. Inspectie en controle

Artikel 64 ( Inspectie en controles rijbewijzen en examens )

Hoofdstuk X. Het rijbewijs kaartmodel

Titel IV. Beschikkingen betreffende de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen van een motorvoertuig, de formaliteiten tot uitvoering ervan en de onderzoeken tot herkrijging van dit recht

Hoofdstuk I. Rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen en formaliteiten tot uitvoering ervan

Artikel 65 ( Vermelding categorieën bij verval )

Artikel 66 ( Opgeheven )

Artikel 67 ( Inleveren rijbewijs bij griffie )

Artikel 68 ( Opgeheven )

Artikel 69 ( Beperking rijbewijs, terugkrijgen rijbewijs na verval )

Artikel 70 ( Opgeheven )

Hoofdstuk II. Verval van het recht tot sturen – Onderzoeken

Artikel 71 ( Opgeheven )

Artikel 72 ( Theoretisch en praktisch examen )

Artikel 73 ( Instellingen voor geneeskundige en psychologische onderzoeken )

Titel IVbis. Bepalingen betreffende het rijbewijs waarvan, met toepassing van artikel 37/1 van de wet, de geldigheid is beperkt tot voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot

Artikel 73/1 ( Alcoholslot )

Artikel 73/2 ( Rijbewijs met code voor alcoholslot )

Titel V. Centraal bestand

Artikel 74 ( Gegevens examencentrum )

Artikel 75 ( Gegevens beroepscommissie )

Artikel 76 ( Gegevens departement )

Artikel 77 ( Opgeheven )

Titel VI. Allerhande bepalingen

Artikel 78 ( Geldigheid rijbewijs meerdere categorieën )

Artikel 78bis ( Niet conforme rijbewijzen en Europees rijbewijs verplicht omruilen )

Artikel 78ter ( Rijbewijzen model 3 blijven geldig tot eindduur erop vermeld )

Artikel 79 ( Omruiling modellen rijbewijs )

Artikel 80 ( Overgangsbepaling herstelonderzoek en codes verval )

Artikel 81 ( Opgeheven )

Artikel 82 ( Opgeheven )

Artikel 83 ( Opgeheven )

Titel VII. Opheffingsbepalingen, overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 90bis

Artikel 90ter

Artikel 90quater

Artikel 90quinquies

Artikel 91

Bijlage 1. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs

Bijlage 2. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 3

Bijlage 3. Leervergunning

Bijlage 4. Theoretisch examen

A. Stof voor het theoretische examen

B. WIJZE VAN BEOORDELING

C. WIJZE VAN VERBETERING

Bijlage 5. Praktisch examen

Bijlage 5/1 ( Inhoud opleiding motor )

Bijlage 5/2 ( Inhoud opleiding bromfiets )

Bijlage 6. Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig

I. Deze bijlage beschrijft de functionele stoornissen en aandoeningen die de uitsluiting tot gevolg hebben en de geneeskundige normen waaraan de kandidaat voor een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs en de houder van een rijbewijs, moeten voldoen

II. Normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid

III. Normen betreffende de visuele functies

IV. Normen betreffende het gebruik van alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen

V. Normen betreffende nier- en leveraandoeningen

VI. Implantaten

VII. Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 1

VIII. Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor een rijbewijs van groep 1, afgeleverd door een oogarts

IX. Eigen verklaring voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2

X. Oogonderzoek – kandidaat voor het rijbewijs van groep 2

XI. Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2

XII. Rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de geneesheer van het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs aan de kandidaat voor het rijbewijs van groep 1

Bijlage 7. Codes

Bijlage 8. Machtiging tot sturen

Bijlage 9. Rijbewijs

Bijlage 10. Rijbewijs

Bijlage 11. Bewijs van geneeskundige schifting

Bijlage 12. Rijgetuigschrift voor landbouwtractor

Bijlage 13. Technische uitrusting

Bijlage 14. Inhoud en methode

A. Inhoud en methode van de psychologische onderzoeken

B. Inhoud en methode van de medische onderzoeken

C. Medische en psychologische onderzoeken

Bijlage 15. Rijbewijs

Bijlage 16. Rijbewijs

Bijlage 17. Rijbewijs

Bijlage 18. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs

Bijlage 19 ( Opleiding en examens examinatoren )

Bijlage 20. Voorlopig rijbewijs Model 3