Ontwerp Besluit Vlaamse Regering Rijscholen

Ontwerp van de nieuwe regels voor rijscholen in Vlaanderen

Ondertussen is duidelijk geworden dat dit ontwerp NIET zal worden ingevoerd. De publicatie hier dient enkel als archief referentie en zal worden verwijderd zodra een nieuwe regelgeving daadwerkelijk van kracht gaat.
Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen op de website van de Vlaamse Regering op 5 April 2019.

LET OP, dit ontwerp wordt NIET ingevoerd,
dit is een archief tekst.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende rijscholen.

Titel 1. Definities

Artikel 1. ( Definities )

Titel 2. Het toepassingsgebied

Artikel 2. ( Toepassingsgebied en uitzonderingen )

Titel 3. Het rijonderricht vanuit een erkend filiaal

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 3. ( Rijschool moet minimum 1 filiaal hebben)

Artikel 4. ( Neutrale inrichting )

Artikel 5. ( Administratief lokaal minimum afmeting )

Artikel 6. ( Lokaal niet via bewoonde ruimte )

Artikel 7. ( Minimaal 2 uur per week open )

Artikel 8. ( Reklame beperkt tot rijschool )

Artikel 9. ( Duidelijke herkenbaarheid als rijschool )

Artikel 10. ( Minimaal zichtbare informatie )

Artikel 11. ( Website van de rijschool )

Artikel 12. ( Klachtenbehandeling )

Artikel 13. ( Toegang voor inspecteurs )

Hoofdstuk 2. Het filiaal dat erkend is om theorieonderricht te geven

Afdeling 1. Het theorieonderricht

Artikel 14. ( Theorieonderricht )

Artikel 15. ( Maximum 25 deelnemers )

Artikel 16. ( Leerstof en taal )

Artikel 17. ( Lesschema )

Artikel 18. ( Toegestane lesgevers )

Artikel 19. ( Tijdsduur en pause )

Artikel 20. ( Getuigschrift )

Artikel 21. ( Leslokaal voorwaarden )

Artikel 22. ( Minimum aantal leslokalen en afmetingen )

Hoofdstuk 3. Het filiaal dat erkend is om praktijkonderricht te geven

Afdeling 1. Het praktijkonderricht

Artikel 23. ( Oefenterrein voor manoeuvres )

Artikel 24. ( Praktijk leerstof en taal )

Artikel 25. ( Lesschema )

Artikel 26. ( Toegestane lesgevers )

Artikel 27. ( Overeenkomst met de leerling )

Artikel 28. ( Maximum aantal leerlingen voor praktijkles )

Artikel 29. ( Praktijkonderricht vertrek- en aankomstplaats )

Artikel 30. ( Lesvoertuigen )

Artikel 31. ( Kledij brommer- en motorrijlessen )

Artikel 32. ( Maximum duur praktijkles en pause )

Artikel 33. ( Opleidingsfiche AM, A1, A2, A )

Artikel 34. ( Getuigschrift )

Afdeling 2. Het oefenterrein

Artikel 35. ( Oefenterrein )

Artikel 36. ( Oefenterrein, zones en afmetingen )

Artikel 37. ( Oefenterrein, privaat en afgescheiden van openbare weg )

Artikel 38. ( Oefenterrein, algemene staat )

Artikel 39. ( Oefenterrein, uitrusting algemeen )

Artikel 40. ( Oefenterrein, uitrusting per categorie voertuigen )

Artikel 41. ( Oefenterrein gedeeld door meerdere rijscholen )

Afdeling 3. De lesvoertuigen

Artikel 42. ( Lesvoertuigen, minimaal 1 per categorie )

Artikel 43. ( Lesvoertuigen, voorwaarden )

Artikel 44. ( Lesvoertuigen, opschriften )

Artikel 45. ( Lesvoertuigen, L teken )

Artikel 46. ( Lesvoertuigen, verzekering )

Artikel 47. ( Lesvoertuigen, keuring )

Titel 4. Het personeel van een filiaal

Hoofdstuk 1. De categorie├źn van personeel

Afdeling 1. De rijschooldirecteur

Artikel 48. ( Rijschooldirecteur )

Artikel 49. ( Directeur voorwaarden )

Artikel 50. ( Directeur is exclusief )

Afdeling 2. De lesgevers en de stagiairs

Artikel 51. ( Lesgevers )

Artikel 52. ( Lesgevers, toelating )

Artikel 53. ( Lesgevers, stagairs )

Afdeling 3. De administratieve medewerkers en de kantoorverantwoordelijke

Artikel 54. ( Administratieve medewerker )

Artikel 55. ( Kantoorverantwoordelijke )

Hoofdstuk 2. De toelatingen

Afdeling 1. De directietoelating

Onderafdeling 1. De schriftelijke proef

Artikel 56. ( Directietoelating via schriftelijke proef )

Artikel 57. ( Schriftelijke proef, voorwaarden )

Artikel 58. ( Schriftelijke proef, inschrijfgeld )

Artikel 59. ( Schriftelijke proef, inhoud )

Artikel 60. ( Geslaagd bij 60% , maximum 5 deelnames )

Artikel 61. ( Nadere regels door de Minister te bepalen )

Onderafdeling 2. De aanvraagprocedure

Artikel 62. ( Directeur aanvraagprocedure )

Artikel 63. ( Directietoelating documenten )

Afdeling 2. De lestoelating

Onderafdeling 1. Algemeen

Artikel 64. ( Soorten lestoelatingen )

Artikel 65. ( Lestoelating voorwaarden )

Onderafdeling 2. De schriftelijke proef

Artikel 66. ( Schriftelijke proef, voorwaarden en inschrijving )

Artikel 67. ( Schriftelijke proef, inschrijfgeld )

Artikel 68. ( Schriftelijke proef, inhoud )

Artikel 69. ( Geslaagd bij 60% , maximum 5 deelnames )

Artikel 70. ( Nadere regels door de Minister te bepalen )

Onderafdeling 3. De stagetoelating

Artikel 71. ( Stagetoelating )

Artikel 72. ( Stagetoelating II, III, IV, V, duur en geldigheid )

Artikel 73. ( Stagetoelating VI , categorie BE voertuigen )

Onderafdeling 4. De stage

Artikel 74. ( Stage )

Artikel 75. ( Stageprogramma inhoud )

Artikel 76. ( Minimale stageuren )

Artikel 77. ( Stagemeester )

Artikel 78. ( Stage evaluaties )

Artikel 79. ( Stage eindbeoordeling )

Artikel 80. ( Geldigheid stageuren en intrekking toelating )

Onderafdeling 5. De proef modelles

Artikel 81. ( Proef modelles )

Artikel 82. ( Proef modelles, inschrijfgeld )

Artikel 83. ( Proef modelles, inhoud )

Artikel 84. ( Geslaagd bij 60% , nadere regels door de Minister )

Onderafdeling 6. De aanvraagprocedure

Artikel 85. ( Lestoelating, aanvraagprocedure )

Artikel 86. ( Lestoelating, documenten )

Afdeling 3. De toelating in het kader van de erkenning van Europese beroepskwalificaties

Onderafdeling 1. Algemeen

Artikel 87. ( Aanvraag op basis van decreet 24/02/2017 )

Artikel 88. ( Verklaring documenten )

Artikel 89. ( Opvragen gegevens bij lidstaat )

Onderafdeling 3. De vestigingsvrijheid

Artikel 90. ( Documenten kandidaat )

Artikel 91. ( Toelating documenten )

Onderafdeling 4. De retributies

Artikel 92. ( Retributies )

Afdeling 4. De administratietoelating

Onderafdeling 1. De schriftelijke proef

Artikel 93. ( Schriftelijke proef )

Artikel 94. ( Schriftelijke proef, voorwaarden )

Artikel 95. ( Schriftelijke proef, inschrijfgeld )

Artikel 96. ( Schriftelijke proef, inhoud )

Artikel 97. ( Geslaagd bij 60% , maximum 5 deelnames )

Artikel 98. ( Nadere regels door de Minister )

Onderafdeling 2. De aanvraagprocedure

Artikel 99. ( Aanvraag )

Artikel 100. ( Administratietoelating documenten )

Afdeling 5. De examencommissie

Artikel 101. ( Leden examencommissie )

Artikel 102. ( Vergoeding )

Artikel 103. ( Huishoudelijk reglement door Minister )

Artikel 104. ( Minimum 3 zittingen )

Hoofdstuk 3. De erkenning van de personeelsleden

Afdeling 1. De voorwaarden voor de personeelsleden

Artikel 105. ( Voorwaarden personeel voor rijonderricht )

Artikel 106. ( Kontrole voorwaarden door de directeur )

Afdeling 2. De erkenningsprocedure

Artikel 107. ( Erkenning voorwaarden en aanvraag )

Artikel 108. ( Zonder erkenning zijn lessen en documenten niet geldig )

Artikel 109. ( Directeur verplicht wijzigingen te melden )

Artikel 110. ( Directeur moet uitdiensttreding melden )

Afdeling 3. Het behoud van de erkenning

Artikel 111. ( Voorwaarden blijven van toepassing )

Artikel 112. ( Verplichting documenten bij zich te hebben )

Afdeling 4. De retributies

Artikel 113. ( Retributie )

Hoofdstuk 4. De bijscholing van de personeelsleden

Artikel 114. ( Minimale uren bijscholing per jaar )

Artikel 115. ( Inhoud bijscholingen )

Artikel 116. ( Uitstel bijscholing )

Artikel 117. ( Goedkeuring van de opleiding )

Artikel 118. ( Bijscholing aanwezigheidslijst )

Artikel 119. ( Getuigschrift )

Artikel 120. ( Directeur maakt jaarlijks een overzicht )

Hoofdstuk 5. De opleiding tot lesgever die belast is met de vorming van begeleiders rijbewijs B

Artikel 121. ( Toegestane lesgevers )

Artikel 122. ( Opleiding door experten )

Artikel 123. ( Opleiding moet vooraf worden goedgekeurd )

Artikel 124. ( Opleiding duurt minimaal 7 uur )

Artikel 125. ( Getuigschrift )

Artikel 126. ( Duur opleiding telt als bijscholing )

Titel 5. De bij te houden gegevens over het rijonderricht in een filiaal

Hoofdstuk 1. Het goedgekeurde lesschema

Artikel 127. ( Lesschema, aanvraag en inhoud )

Hoofdstuk 2. Het logboek

Artikel 128. ( Logboek )

Hoofdstuk 3. De aanwezigheidslijst

Artikel 129. ( Aanwezigheidslijst theorieonderricht )

Hoofdstuk 4. Het jaaroverzicht van het rijonderricht

Artikel 130. ( Jaaroverzicht )

Hoofdstuk 5. Het personeelsregister

Artikel 131. ( Personeelsregister )

Hoofdstuk 6. Het voertuigenregister

Artikel 132. ( Voertuigenregister )

Titel 6. De erkenning van de rijschool, het filiaal en het oefenterrein

Hoofdstuk 1. De erkenning van de rijschool

Artikel 133. ( Bedrijfstype, niet-discriminerende naam )

Artikel 134. ( Directeur met directietoelating )

Artikel 135. ( Aanvraag erkenning )

Artikel 136. ( Bewijs erkenning en vermelding in Staatablad )

Artikel 137. ( Nieuwe aanvraag tot erkenning bij gewijzigde situatie )

Artikel 138. ( Voorwaarden tot erkenning blijven doorlopend bestaan )

Artikel 139. ( Directeur moet stopzetting melden )

Artikel 140. ( Intrekking erkenning )

Artikel 141. ( Intrekking in Staatsblad )

Hoofdstuk 2. De erkenning van een filiaal van de rijschool

Artikel 142. ( Aanvraag erkenning filiaal )

Artikel 143. ( Bewijs erkenning, en vermelding in Staatsblad )

Artikel 144. ( Nieuwe aanvraag tot erkenning bij gewijzigde situatie )

Artikel 145. ( Voorwaarden tot erkenning blijven doorlopend bestaan )

Artikel 146. ( Intrekking erkenning )

Artikel 147. ( Intrekking in Staatsblad )

Hoofdstuk 3. De erkenning van een oefenterrein

Artikel 148. ( Aanvraag erkenning oefenterrein )

Artikel 149. ( Bewijs erkenning, en vermelding in Staatsblad )

Artikel 150. ( Nieuwe aanvraag tot erkenning bij gewijzigde situatie )

Artikel 151. ( Voorwaarden tot erkenning blijven doorlopend bestaan )

Artikel 152. ( Intrekking erkenning )

Artikel 153. ( Intrekking in Staatsblad )

Hoofdstuk 4. De retributies

Artikel 154. ( Retributie erkenning rijschool )

Artikel 155. ( Retributie erkenning filiaal )

Artikel 156. ( Retributie erkenning oefenterrein )

Hoofdstuk 5. De informatie die aan het bestuur wordt doorgegeven

Artikel 157. ( Melding gepland theorieonderricht )

Artikel 158. ( Melding van personen bevoegd voor ondertekening van attesten )

Artikel 159. ( Melding van stopzetting of onvermogen )

Titel 7. De controle

Artikel 160. ( Controle door Minister of gemachtigde )

Artikel 161. ( Verplichting inlichtingen te verstrekken )

Artikel 162. ( Inspecteurs hebben verplichting tot geheimhouding )

Artikel 163. ( Lesgevers kwaliteitskontrole )

Artikel 164. ( Verplichting tot medisch onderzoek )

Titel 8. De sancties

Artikel 165. ( Mogelijke gevolgen van het niet naleven dit besluit, rijschool )

Artikel 166. ( Mogelijke gevolgen van het niet naleven van dit besluit, personeelslid )

Artikel 167. ( Schorsing )

Artikel 168. ( Verval van recht tot sturen )

Artikel 169. ( Verplichting tot specifieke bijscholing )

Titel 9. Verwerking van gegevens

Hoofdstuk 1. Bij te houden gegevens door de rijschool

Artikel 170. ( Gegevens door de rijschool bij te houden )

Hoofdstuk 2. Gegevensbank van het bestuur

Artikel 171. ( Gegevensbank van het bestuur )

Titel 10. Wijzigingsbepalingen

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 172.

Artikel 173.

Afdeling 2. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Artikel 174.

Artikel 175.

Artikel 176.

Artikel 177.

Artikel 178.

Artikel 179.

Artikel 180.

Afdeling 3. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

Artikel 181.

Artikel 182.

Artikel 183.

Artikel 184.

Artikel 185.

Artikel 186.

Artikel 187.

Artikel 188.

Afdeling 4. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorie├źn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Artikel 189.

Artikel 190.

Artikel 191.

Artikel 192.

Afdeling 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

Artikel 193.

Artikel 194.

Artikel 195.

Artikel 196.

Artikel 197.

Artikel 198.

Artikel 199.

Titel 11. Slotbepalingen

Hoofdstuk 1. Opheffingsbepalingen

Artikel 200.

Hoofdstuk 2. Overgangsbepalingen

Artikel 201.

Artikel 202.

Artikel 203.

Artikel 204.

Artikel 205.

Artikel 206.

Artikel 207.

Artikel 208.

Artikel 209.

Artikel 210.

Artikel 211.

Artikel 212.

Artikel 213.

Artikel 214.

Hoofdstuk 3. Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepaling

Artikel 215.

Artikel 216.