Koninklijk besluit, algemeen reglement van het gebruik van de openbare weg.

Koninklijk besluit met regelgeving over het gebruik van de openbare weg. Kort gezegd het verkeersreglement. Oorspronkelijk verschenen in 1975, de teksten zijn up-to-date met alle wijzigingen sinds die tijd. De inhoud is de regelgeving voor het Vlaamse gewest. Brussel en Wallonie hebben een eigen, verschillende, regeling.
Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen in het staatsblad.

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel I: Inleidende bepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied.

Artikel 2. Bepalingen.

Artikel 3. Bevoegde personen

Artikel 4. Bindende kracht van de bevelen van de bevoegde personen

Artikel 5. Bindende kracht van de verkeerstekens

Artikel 6. Waarde van de bevelen van de bevoegde personen, van de verkeerstekens en van de verkeersregels

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 7. Algemene gedragsregels voor de weggebruikers

Artikel 7bis. Gebruikers van een voortbewegingstoestel

Artikel 7ter. Bestuurders van een gemotoriseerd rijwiel

Artikel 8. De bestuurders

Artikel 9. Plaats van de bestuurders op de openbare weg

Artikel 10. Snelheid

Artikel 11. Snelheidsbeperkingen

Artikel 12. Verplichting voorrang te verlenen

Artikel 12bis. Ritsen

Artikel 13. Aankondiging van een manoeuvre

Artikel 14. Vrijmaken van de kruispunten

Artikel 15. Kruisen

Artikel 16. Inhalen

Artikel 17. Inhaalverbod

Artikel 18. Afstand tussen de voertuigen

Artikel 19. Richtingverandering

Artikel 20. Verkeer op spoorwegen en overwegen

Artikel 21. Verkeer op autosnelwegen

Artikel 22. Verkeer op autowegen

Artikel 22bis. Verkeer in woonerven en in de erven

Artikel 22ter. Verkeer op openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen

Artikel 22quater. Zones met een snelheidsbeperking van 30 km/u

Artikel 22quinquies. Verkeer op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs

Artikel 22sexies. Verkeer in de voetgangerszones

Artikel 22septies. Verkeer in speelstraten

Artikel 22octies. Verkeer op wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs

Artikel 22novies. Verkeer in fietszones

Artikel 22decies. Verkeer op spitsstroken

Artikel 22undecies. Verkeer in schoolstraten

Artikel 23. Stilstaan en parkeren

Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod

Artikel 25. Parkeerverbod

Artikel 26. Halfmaandelijks beurtelings parkeren in gans een bebouwde kom

Artikel 27. Beperkte parkeertijd

Artikel 27bis. Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Artikel 27ter. Voorbehouden parkeerplaatsen

Artikel 27quater. Elektronische toezicht

Artikel 27quinquies. Gebruik van een wielklem

Artikel 28. Openen van portieren

Artikel 29. Gebruik van de lichten : algemene regel

Artikel 30. Gebruik van de lichten : voertuigen en weggebruikers die de openbare weg volgen

Artikel 30bis. Gebruik van de lichten : bromfietsen en motorfietsen die op de openbare weg rijden - bijzondere regel

Artikel 31. Gebruik van de lichten bij het stilstaan en parkeren

Artikel 32. Gebruik van speciale lichten

Artikel 32bis. Gelijktijdig gebruik van al de richtingsaanwijzers

Artikel 33. Gebruik van geluidstoestellen

Artikel 34. Gebruik van de achteruitkijkspiegels

Artikel 34bis. Gebruik van aerodynamische voorzieningen

Artikel 35. Veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen

Artikel 36. Valhelm - beschermende kleding

Artikel 37. Prioritaire voertuigen

Artikel 38. Gedrag tegenover prioritaire voertuigen die het speciaal geluidstoestel gebruiken

Artikel 39. Gedrag tegenover autobussen en trolleybussen die hun halteplaatsen verlaten

Artikel 39bis. Gedrag tegenover voertuigen voor schoolvervoer

Artikel 40. Gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers

Artikel 40bis. Gedrag tegenover groepen kinderen, scholieren, personen met een handicap en bejaarden

Artikel 40ter. Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen

Artikel 40quater. Gedrag tegenover de deelnemers aan een wielerwedstrijd.

Artikel 41. Gedrag tegenover militaire kolonnes, stoeten, groepen voetgangers, processies, culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden, niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, groepen fietsers, groepen motorfietsers, groepen ruiters en werfopzichters op de openbare weg

Artikel 42. Voetgangers

Artikel 43. Fietsers en bromfietsers

Artikel 43bis. Fietsers in groep

Artikel 43ter. Motorfietsers in groep

Artikel 44. Bestuurders en passagiers van voertuigen

Artikel 45. Lading van de voertuigen : algemene voorschriften

Artikel 45bis. Lading van voertuigen : specifieke voorschriften

Artikel 46. Lading van de voertuigen : afmetingen

Artikel 47. Lading van de voertuigen : signalisatie

Artikel 47bis. Laadplatformen en bedieningstoestellen

Artikel 48. [ ... ] Opgeheven

Artikel 48bis. Vervoer van gevaarlijke goederen

Artikel 49. Slepen

Artikel 50. Snelheidswedstrijden, sportwedstrijden

Artikel 51. Defect voertuig, op de openbare weg gevallen lading

Artikel 52. Gedrag bij een ongeval

Artikel 53. Gespannen

Artikel 54. Handkarren

Artikel 55. Dieren

Artikel 55bis. Ruiters in groep

Artikel 56. Voertuigen en dieren die vaartuigen jagen

Artikel 56bis. Folkloristische voertuigen

Artikel 57. Verkeer binnen de haven- en luchthavengebieden

Artikel 58. Verkeersbeperkingen bij dooiweder

Artikel 59. Allerhande bepalingen

Artikel 59/1. Experimenten met geautomatiseerde voertuigen

Titel III. Verkeerstekens

Artikel 60. Algemene bepaling

Hoofdstuk I: Verkeerslichten

Artikel 61. Driekleurige verkeerslichten

Artikel 62. Ontruimingspijl op een kruispunt

Artikel 62bis. Verkeerslichten boven de rijstroken of andere delen van de openbare weg

Artikel 62ter. Bijzondere verkeerslichten voor het regelen van het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

Artikel 63. Tweekleurige verkeerslichten

Artikel 64. Verkeersknipperlichten

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 65. Algemene bepalingen

Artikel 66. Gevaarsborden

Artikel 67. Verkeersborden betreffende de voorrang

Artikel 68. Verbodsborden

Artikel 69. Gebodsborden

Artikel 70. Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 1/8 )

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 2/8 )

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 3/8 )

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 4/8 )

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 5/8 )

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 6/8 )

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 7/8 )

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 8/8 )

Hoofdstuk III: Wegmarkeringen

Artikel 72. Overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden

Artikel 73. Overlangse voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden

Artikel 74. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden

Artikel 75. Overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden

Artikel 76. Dwarsmarkeringen

Artikel 77. Andere markeringen

Hoofdstuk IV: Allerhande bepalingen

Artikel 78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Artikel 79. Afbakening van de openbare weg

Artikel 80. Het aanbrengen van de verkeerstekens

Titel IV. Technische voorschriften

Artikel 81. Motorvoertuigen en hun aanhangwagens

Artikel 82. Rijwielen en hun aanhangwagens

Artikel 82bis. Voortbewegingstoestellen

Artikel 83. Gespannen

Titel V. Opheffing, overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Artikel 84. Opheffing

Artikel 85. Overgangsbepalingen

Artikel 86. Inwerkingtreding

Artikel 87