=>

LET OP, dit ontwerp wordt NIET ingevoerd,
dit is een archief tekst.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende rijscholen.

Titel 1. Definities

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

1° administratietoelating: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om kantoorverantwoordelijke als vermeld in artikel 55, eerste lid, te zijn;

2° algemene verordening gegevensbescherming: de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

3° bestuur: het departement, vermeld in artikel 28, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

4° categorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E of G: de categorieën, vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998;

5° decreet van 24 februari 2017: het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

6° directietoelating: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om een rijschooldirecteur als vermeld in artikel 48 te zijn;

7° erkende rijschool: een school voor het besturen van motorvoertuigen die over een erkenning beschikt die geldig is in het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

8° erkenning van een filiaal: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde aan een erkende rijschool om rijonderricht aan te bieden in een filiaal van de rijschool;

9° erkenning van een oefenterrein: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om een terrein voor praktijkonderricht te gebruiken;

10° erkenning van een rijschool: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om een rijschool te exploiteren;

11° hoofdzetel: een lokaal in het Vlaamse Gewest waar een rijschool met verschillende erkende filialen bepaalde afschriften van documenten, het voertuigenregister en het personeelsregister kan bijhouden;

12° kandidaat-bestuurder: de persoon die theorie- of praktijkonderricht krijgt;

13° koninklijk besluit van 1 december 1975: het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

14° koninklijk besluit van 23 maart 1998: het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

15° koninklijk besluit van 10 juli 2006: het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

16° koninklijk besluit van 4 mei 2007: het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

17° lestoelating: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om theorie- of praktijkonderricht te geven;

18° lestoelating II: de lestoelating die toegang verleent tot de functie van lesgever die met het praktijkonderricht voor het besturen van voertuigen van categorie B en G belast is;

19° lestoelating III: de lestoelating die toegang verleent tot de functie van lesgever die met het theorieonderricht belast is;

20° lestoelating IV: de lestoelating die toegang verleent tot de functie van lesgever die met het praktijkonderricht voor het besturen van voertuigen van categorie AM, A1, A2 en A belast is;

21° lestoelating V: de lestoelating die toegang verleent tot de functie van lesgever die met het praktijkonderricht voor het besturen van voertuigen van categorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E belast is;

22° lestoelating VI: de lestoelating die toegang verleent toegang tot de functie van lesgever die met het praktijkonderricht voor het besturen van voertuigen van categorie B+E belast is;

23° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;

24° opleidingsverstrekker: de instelling die de opleidingen, vermeld in titel 4, hoofdstuk 4 en 5, organiseert;

25° personeelslid: elke persoon die voor het filiaal van een rijschool administratieve, leiding- of onderwijsopdrachten vervult in dienstverband of als zelfstandige;

26° praktijkonderricht: de scholing, vermeld in artikel 23, §1, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;

27° rijonderricht: het theorieonderricht of het praktijkonderricht;

28° stagetoelating: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om in het kader van een stage in een filiaal van een rijschool theorie- of praktijkonderricht te geven;

29° theorieonderricht: het onderricht, vermeld in artikel 23, §1, 4°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.


=>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.