<= =>

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

TITEL II. BREVETTEN VAN BEROEPSBEKWAAMHEID

Hoofdstuk V. Opleidingen voor instructeurs om het vormingsmoment te geven

Artikel 38bis.

De instructeurs die over een geldig beroepsbekwaamheidsbrevet II of III als vermeld in artikel 24 van dit besluit, beschikken, worden toegelaten tot elk van de volgende opleidingen:

1° de opleiding voor instructeurs die het vormingsmoment geven, vermeld in hoofdstuk III/1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006;

2° de opleiding online lesgeven.

Artikel 38ter.

§ 1. De opleidingen, vermeld in artikel 38bis, worden georganiseerd door organisaties van nationale en internationale experten en worden ter plaatse of online gegeven.

De opleidingen, vermeld in artikel 38bis, duren elk minstens zeven uur.

De organisaties van nationale en internationale experten geven minstens drie werkdagen voordat elk van de opleidingen, vermeld in artikel 38bis, wordt gegeven, de planning van elk van voormelde opleidingen door en bezorgen het bestuur op digitale wijze de volgende gegevens conform de regels die het bestuur bepaalt:

1° de naam van de organisator van de opleiding;

2° de naam en de voornaam van de lesgever van de opleiding;

3° het rijksregisternummer of het bisnummer van de lesgever van de opleiding;

4° de opleiding, vermeld in artikel 38bis, die wordt gegeven;

5° de wijze waarop de opleiding wordt gegeven;

6° de datum waarop de opleiding wordt gegeven;

7° het begin- en het einduur van de opleiding;

8° de locatie waar de opleiding wordt gegeven als de opleiding niet online wordt gegeven;

9° de link naar het digitaal platform, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, waarmee de opleiding online wordt gegeven.

§ 2. Als de opleidingen, vermeld in artikel 38bis, online worden gegeven, worden de opleidingen live gegeven via een digitaal platform en voldoen ze aan de volgende voorwaarden:

1° alle deelnemers zijn steeds visueel zichtbaar voor de lesgever van de opleiding en voor de andere deelnemers;

2° alle deelnemers kunnen communiceren met de lesgever en met elkaar;

3° er worden actieve werkvormen gebruikt.

In deze paragraaf wordt verstaan onder actieve werkvormen: de wijze waarop de onderwijsleersituatie wordt vormgegeven, waarbij van de deelnemers een actie die anders is dan zuiver lezen, luisteren of kijken, wordt gevraagd.

§ 3. De opleidingen, vermeld in artikel 38bis, kunnen slechts gegeven worden aan maximaal twintig deelnemers per opleidingssessie.

Artikel 38quater.

De opleiding, vermeld in artikel 38bis, 1°, mag alleen worden aangeboden als het bestuur voorafgaandelijk goedkeuring heeft verleend aan het programma en het draaiboek van de opleiding.

Het programma en het draaiboek, vermeld in het eerste lid, bevatten minstens de inhoud, opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

De goedkeuring, vermeld in het eerste lid, is geldig voor twee jaar.

Met het oog op de goedkeuring, vermeld in het eerste lid, bezorgen de organisatoren van de opleiding, vermeld in artikel 38bis, 1°, conform de regels die het bestuur bepaalt, elke twee jaar een uitgewerkt programma en draaiboek van de opleiding. Ze doen dat minimaal dertig dagen voor de start van de voormelde opleiding of, als een programma en draaiboek al eerder zijn goedgekeurd, minimaal dertig dagen voor de goedkeuring afloopt.

Artikel 38quinquies.

Na afloop van elk van de opleidingen, vermeld in artikel 38bis, reikt de organisator van die opleiding aan de instructeur die de opleiding volledig heeft gevolgd, een getuigschrift uit, waarvan de minister het model bepaalt.

Het getuigschrift, vermeld in het eerste lid, bevat al de volgende gegevens:

1° de naam van de organisator van de opleiding;

2° de naam en de voornaam van de instructeur;

3° het rijksregisternummer of het bisnummer van de instructeur;

4° de opleiding, vermeld in artikel 38bis, die werd gevolgd en de duur van de opleiding;

5° de datum van de gevolgde opleiding;

6° de bevestiging dat de instructeur de opleiding volledig heeft gevolgd;

7° de naam en de voornaam van de lesgever van de opleiding;

8° de handgeschreven of gekwalificeerde elektronische handtekening van de lesgever van de opleiding.

De schorsing of de intrekking van de instructietoelating heeft van rechtswege de schorsing respectievelijk de intrekking van de getuigschriften die conform het eerste lid na afloop van elk van de opleidingen, vermeld in artikel 38bis, werden uitgereikt, tot gevolg.

Artikel 38sexies.

Binnen de vijf werkdagen na afloop van elk van de opleidingen, vermeld in artikel 38bis, bezorgt de organisator van de voormelde opleidingen op digitale wijze de gegevens, vermeld in artikel 38quinquies, tweede lid, 1° tot en met 5°, aan het bestuur conform de regels die het bestuur bepaalt.

Artikel 38septies.

De rijschool waar de instructeur zijn functies vervult, houdt een afschrift bij van de getuigschriften die conform artikel 38quinquies, eerste lid, na afloop van elk van de opleidingen werden uitgereikt.

Artikel 38octies.

In het jaar waarin de instructeurs een getuigschrift, vermeld in artikel 38quinquies, behalen, wordt de minimumduur van de opleiding, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, voor elk van de opleidingen, vermeld in artikel 38bis, verminderd met zeven uur.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.