<= =>

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

TITEL III/1. VERWERKING VAN GEGEVENS

HOOFDSTUK 1. — De verwerking van gegevens door de organisaties van nationale en internationale experten

Artikel 44bis.

§ 1. De organisaties van nationale en internationale experten verwerken de volgende gegevens:

1° de gegevens, vermeld in artikel 38ter, § 1, derde lid, van dit besluit;

2° de gegevens van het getuigschrift, vermeld in artikel 38quinquies, tweede lid, van dit besluit;

3° een overzicht van de instructeurs aan wie een getuigschrift is uitgereikt als vermeld in artikel 20, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en het rijexamen voor voertuigen van categorie B.

§ 2. De organisaties van nationale en internationale experten zijn de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 3. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° het administratief beheer;

2° de controle, vermeld in titel III, hoofdstuk I;

3° de sanctionering, vermeld in titel III, hoofdstuk II;

4° de opmaak van algemene en naamloze statistieken.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 4°, worden geanonimiseerd.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1° en 2°, worden drie jaar na afloop van elk van de opleidingen, vermeld in artikel 38bis, bijgehouden.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 3°, worden bijgehouden tot op het moment dat voldaan is aan de verplichting, vermeld in artikel 20, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en het rijexamen voor voertuigen van categorie B.

HOOFDSTUK 2. — De verwerking van gegevens door de rijschool

Artikel 44ter.

§ 1. De rijschool verwerkt de volgende gegevens:

1° de gegevens van het begeleidersattest, vermeld in artikel 23, § 9, tweede lid, van dit besluit;

2° de afschriften van de getuigschriften die conform artikel 38quinquies, eerste lid, van dit besluit na afloop van elk van de opleidingen werden uitgereikt;

3° de gegevens, vermeld in artikel 9/5, § 2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006;

4° de gegevens, vermeld in artikel 9/6 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006.

§ 2. De rijschool is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 3. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° het administratief beheer;

2° de controle, vermeld in titel III, hoofdstuk I;

3° de sanctionering, vermeld in titel III, hoofdstuk II;

4° de opmaak van algemene en naamloze statistieken.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 4°, worden geanonimiseerd.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1°, 3° en 4°, worden tien jaar bijgehouden.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 2°, worden bijgehouden zolang de instructeur voor de rijschool werkt.

HOOFDSTUK 3. — De verwerking van gegevens door het bestuur

Artikel 44quater.

§ 1. Het bestuur verwerkt de volgende gegevens:

1° de gegevens, vermeld in artikel 38ter, § 1, derde lid, van dit besluit;

2° de aanvraag tot goedkeuring van de opleiding voor instructeurs die het vormingsmoment geven, vermeld in artikel 38quater van dit besluit;

3° het uitgewerkte programma en draaiboek van de opleiding voor instructeurs die het vormingsmoment geven, vermeld in artikel 38quater van dit besluit;

4° de goedkeuring van de opleiding voor instructeurs die het vormingsmoment geven, vermeld in artikel 38quater van dit besluit;

5° de gegevens, vermeld in artikel 38sexies van dit besluit;

6° een overzicht van de instructeurs aan wie een getuigschrift is uitgereikt als vermeld in artikel 20, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en het rijexamen voor voertuigen van categorie B.

§ 2. Het bestuur is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 3. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° het administratief beheer;

2° de controle, vermeld in titel III, hoofdstuk I, van dit besluit;

3° de sanctionering, vermeld in titel III, hoofdstuk II, van dit besluit;

4° de controle, vermeld in artikel 9/13, § 1, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006;

5° de sanctionering, vermeld in artikel 9/13, § 3 tot en met § 6, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006;

6° de opmaak van algemene en naamloze statistieken.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 6°, worden geanonimiseerd.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1°, worden drie jaar na afloop van elk van de opleidingen, vermeld in artikel 38bis, bijgehouden.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 2° tot en met 4°, worden bijgehouden zolang de opleiding is goedgekeurd conform artikel 38quater.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 5° en 6°, worden vijf jaar bijgehouden na het verstrijken van de geldigheid van de instructietoelating.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.