<= =>

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Bijlage IV. Criteria en de procedure van selectie van de leden van de examencommissie

1. Criteria van selectie.

1.1 Teneinde de kennis en kunde van de juryleden te verbeteren, een objectievere beoordeling van de kandidaten mogelijk te maken en om tot een grotere harmonisering van de examens te komen, worden er minimumnormen betreffende de toegang tot de functie van jurylid vastgesteld.

1.2 Vereiste vaardigheden voor een lid van de examencommissie.

1.2.1 Een persoon die bevoegd is tot het afnemen van een examen van een kandidaat dient te beschikken over de kennis, vaardigheden en inzichten die verband houden met de aspecten vermeld hieronder.

1.2.2 De vaardigheden van een jurylid dienen te zijn afgestemd op het examineren van een kandidaat voor een brevet van beroepsbekwaamheid van het leidinggevende en onderwijzende personeel van de rijscholen.

1.2.3 Hij moet kennis en begrip hebben van het besturen en moet kunnen evalueren.

Hij moet een algemene kennis hebben van het van toepassing zijnde verkeersreglement en de interpretatieregels ervan kennen. Hij moet kennis hebben van de theorie van het afnemen van examens en de evaluatietechnieken.

1.2.4 Hij moet, in het kader van de evaluatievaardigheden, accuraat kunnen observeren en de algemene prestaties van de kandidaat kunnen beoordelen, met name zijn mogelijkheden om :

  • snel informatie te verwerken en de hoofdpunten op te nemen;
  • te anticiperen, mogelijke problemen op te merken en strategieën uit te werken om deze aan te pakken;
  • tijdig opbouwend commentaar te geven.

1.2.5 Het lid van de examencommissie moet :

  • kunnen bepalen en meedelen wat de kandidaat kan verwachten tijdens het examen;
  • moet duidelijk kunnen communiceren en de inhoud, de vorm en de taal moeten zijn afgestemd op de kandidaat en de context. De kandidaat moet antwoord krijgen op zijn vragen;
  • moet de uitslag van het examen duidelijk kunnen toelichten;
  • moet alle kandidaten met respect en gelijk behandelen.

2. Kwaliteitswaarborg.

Het bestuur hanteert een systeem van kwaliteitswaarborg om ervoor te zorgen dat de normen voor de juryleden op peil blijven.

3. Algemene criteria en diplomavereisten.

3.1 De algemene criteria waaraan de leden van de examencommissie moeten voldoen zijn de volgende :

3.1.1 De vertegenwoordiger van de Minister, is titularis van een graad van niveau A.

3.1.2 De voorzitter is titularis van een graad van niveau A.

3.1.3 De juryleden van de modellessen moeten houder zijn van een pedagogisch diploma. Worden aanvaard als pedagogisch diploma, het diploma licentiaat of master psychologie, licentiaat of master psychologische wetenschappen, licentiaat of master bedrijfs- en experimentele psychologie, licentiaat of master toegepaste psychologie, licentiaat of master beroepsoriëntering en selectie, licentiaat of master opvoedingswetenschappen of opvoedkundige wetenschappen, licentiaat of master pedagogische wetenschappen, licentiaat of master psychologische en pedagogische wetenschappen, licentiaat psycho-pedagogische wetenschappen, GLSO, GVSO-groep 1 of geaggregeerde voor het HSO en NUHO, HOKT, HOLT, LSBO, LSTO, GPB, of het diploma van onderwijzer.

3.1.4 De juryleden van het vak automechaniek, -techniek en elektriciteit moeten minstens houder zijn van één van de volgende diploma`s : HOKT (of bachelor) of HSTO auto-expert, HOKT (of bachelor) of HSTO of HSBL automechanica, HOKT (of bachelor) of HSTO autotechnieken, HOKT (of bachelor) mechanica, optie automechanica, HOKT (of bachelor) of HSTO motorvoertuigentechniek, HSTO auto-expert, HSTO garage, HSTO mechanica van dieselmotoren, HSTO toegepaste autotechnieken, technisch of industrieel ingenieur, gehomologeerd getuigschrift (HSO) (BSO), GLSO mechanica en GVSO-groep 1 of geaggregeerde voor het HSO en NUHO.

3.1.5 De juryleden van het vak theoretische kennis van de verkeersveiligheid en de rijbewijs-, rijschool- en verkeersreglementering moeten voldoen aan één van de volgende voorwaarden :

  • houder zijn van één van de volgende diploma`s : doctor, licentiaat of master, kandidaat of gegradueerde of bachelor in de rechten, gegradueerde of bachelor in de verkeerskunde en licentiaat of master in de verkeerskunde;
  • vijf jaar ervaring voorleggen, als houder van een brevet 1, in een erkende rijschool;
  • drie jaar relevante professionele ervaring of in het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid of in een erkend organisme voor technische controle.

3.1.6 De leden van de jury moeten minstens 23 jaar zijn en in het bezit zijn van een rijbewijs B gedurende minstens drie jaar.

4. Procedure van selectie.

4.1 Het aanwervingbericht wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt tevens bekendgemaakt aan het publiek via de media.

Het bericht vermeldt de uiterste inschrijvingsdatum en de gestelde voorwaarden.

4.2 De kandidaten stellen zich kandidaat, binnen de dertig dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad via een eenvoudige brief, gericht aan de minister of zijn gemachtigde.

Ze voegen het bewijs bij dat zij voldoen aan de vermelde voorwaarden.

4.3 Het bestuur nodigt de kandidaten uit voor een evaluatiegesprek.

De kandidaturen en het resultaat van de evaluatie van elke kandidaat worden overgemaakt aan de Minister die beslist.

4.4 Er kan, indien nodig, een wervingsreserve worden aangelegd.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.