<=

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Bijlage V. Leerstof voor de opleiding voor instructeurs die het vormingsmoment geven als vermeld in artikel 38quater, tweede lid

Het programma bevat minstens de volgende onderwerpen:

1. De achtergrond van de vorming, de insteek ervoor en de aandachtspunten erbij

2. Leerling en begeleider helpen om een goede start te maken bij de opleiding van de leerling tot een veilige bestuurder - houding van de lesgever

2.1 Een positief klimaat creëren waarbij alle betrokkenen samenwerken om van de leerling een veilige bestuurder te maken

2.2 Antwoorden bieden op de behoeften van de leerling en de begeleider

2.3 Concrete en praktische ondersteuning bieden, vermijden om theoretische modellen en te abstracte taal te gebruiken

3. Begeleiders als nieuwe doelgroep binnen de rijopleiding

3.1 Wie is de doelgroep? Wat zijn hun behoeften? Wat verwachten ze van de vorming en zijn ze ervoor gemotiveerd?

3.2 De begeleider actief laten deelnemen

3.3 Hefbomen om extrinsieke motivatie om te zetten in intrinsieke motivatie

3.4 Mogelijke struikelblokken tijdens de vorming en manieren om ermee om te gaan

3.4.1 Coachende houding centraal zetten

3.4.2 Hanteren van groepsdynamiek, interactie tussen deelnemers stimuleren en in goede banen leiden

3.4.3 Rekening houden met de specifieke groepssamenstelling (bijvoorbeeld voor verschillende begeleiders samen met hun leerling)

3.4.4 Omgaan met weerstand ten aanzien van vernieuwde rijopleiding, (verplichte) vorming

4. Toelichting van het programma van de vorming

5. Het gebruik van didactisch materiaal

6. Het gebruik van een logboek

7. Het gebruik van verschillende werkvormen

8. Wettelijk kader van de vorming en praktische voorwaarden om de vorming te geven

Het draaiboek bevat minstens de volgende onderwerpen:

1. Algemeen

1.1 Algemene doelstellingen van de bijscholing

1.2 De manier waarop de indiener zal omgaan met

1.2.1 de belangen van de rijschool of rijinstructeur ten opzichte van de belangen van de begeleider

1.2.2 het delen van de kennis tussen de rijinstructeur en de begeleiders

1.2.3 een digitaal platform ondersteund door de Vlaamse overheid (bv. mijnrijbewijsB.be) als deel van het opleidingstraject van een kandidaat en als hulpmiddel voor de begeleider

2. Per onderwerp waarin het lesmateriaal is uitgewerkt:

2.1 de doelstellingen van het onderwerp

2.2 de gebruikte methodiek

2.3 de concrete aanpak

2.4 de timing

2.5 de achterliggende visie


<=

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.