<= =>

11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

TITEL I. DE RIJSCHOLEN

Hoofdstuk IV. Voorwaarden voor de erkenning van de rijschool, de exploitatievergunning van een vestigingseenheid en de goedkeuring van oefenterrein

Afdeling II. Voorwaarden betreffende de lokalen

Artikel 15

§ 1. Iedere vestigingseenheid beschikt over door de Minister of zijn gemachtigde goedgekeurde lokalen, bestemd voor het theoretische onderricht en voor de administratie van de rijschool.

De lokalen omvatten een leslokaal, een sanitaire inrichting, een onthaalruimte voor de leerlingen, een (deel van een) lokaal voor de administratie.

Zij kunnen niet in een drankgelegenheid noch in een woonruimte worden ingericht. Zij moeten een attest van conformiteit gekregen hebben zoals voorzien in artikel 7.

Ieder leslokaal moet voortdurend aan de volgende vereisten voldoen:

  • 1° plaats aan minstens tien leerlingen bieden;
  • 2° uitgerust zijn voor visuele voorstellingen;
  • 3° in overeenstemming zijn met de hygiënische bepalingen voor de voor het publiek toegankelijke lokalen;
  • 4° beschikken over borden en over didactische schema`s voor de onderwezen leerstof;
  • 5° beschikken over maquettes van de belangrijkste onderdelen van een motorvoertuig, zoals het remsysteem, de schakeling, de lichten, het differentieel en over het belangrijkste voertuigtoebehoren;
  • 6° beschikken over de bijgewerkte reglementering betreffende de onderwezen leerstof.

Elke vestigingseenheid dient voor elke groep van tien leerlingen over een computer te beschikken, die voor meerkeuzevragen geprogrammeerd is. Dit programma moet tijdens de openingsuren van de rijschool kunnen geraadpleegd worden.

§ 2. De leslokalen kunnen ook door andere vestigingseenheid of door andere rijscholen worden gebruikt.

Het stamnummer van de vestigingseenheid of vestigingseenheden, de naam van de rijschooldirecteur of van zijn gemachtigde en ook een contactadres moeten goed leesbaar voor het publiek in het leslokaal en in het lokaal voor de administratie uitgehangen worden.

De rijschooldirecteur deelt aan de Minister of zijn gemachtigde aanzienlijke wijzigingen van de lokalen mee, minstens veertien dagen voor hun uitvoering wordt gepland; deze mededeling kan via een aangetekend schrijven per post of op aangetekende elektronische wijze gebeuren.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.