<= =>

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Titel VI. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2. Retributies

Artikel 55

§ 1. De erkenningsaanvraag of de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning als opleidingscentrum, bedoeld in artikel 46, geeft aanleiding tot de betaling van een retributie van 1.000 euro.

§ 2. Elk opleidingscentrum is een jaarlijkse retributie van 250 euro verschuldigd om de kosten van administratie en controle te dekken.

Deze retributies worden ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar betaald.

§ 3. De retributies, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten worden betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze.

§ 4. Vanaf het kalenderjaar 2011, worden elk jaar de bedragen bedoeld in § 1 en 2 automatisch geïndexeerd op 1 januari op basis van de consumptieprijsindex van de maand november van het vorige jaar.

Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar boven indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,5 decimalen of naar beneden indien het berekend bedrag lager is dan 0,5 decimalen.

Artikel 55/1

§ 1. Voor de examens die afgelegd zijn in de examencentra, vermeld in artikel 25 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, worden de volgende retributies betaald:

1° voor het examen rijbewijs:

a) voor het theoretische examen: 15 euro;

b) voor het volledige praktische examen: 45 euro;

c) voor de praktische proef op de openbare weg: 37,50 euro;

2° voor het examen basiskwalificatie:

a) voor het deel van het theoretische examen, vermeld in artikel 29, eerste lid, 1°, en artikel 36, tweede lid, 1°, van dit besluit: 51 euro;

b) voor het deel van het theoretische examen, vermeld in artikel 29, eerste lid, 2°, en artikel 36, tweede lid, 2°, van dit besluit: 43 euro;

c) voor het deel van het theoretische examen, vermeld in artikel 29, eerste lid, 3°, en artikel 36, tweede lid, 3°, van dit besluit: 89 euro;

d) voor het deel van het praktische examen, vermeld in artikel 35, § 1, eerste lid, 1°, en artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, van dit besluit: 124 euro;

e) voor het deel van het praktische examen, vermeld in artikel 35, § 1, eerste lid, 2°, en artikel 42, § 1, eerste lid, 2°, van dit besluit: 53 euro;

f) voor het deel van het praktische examen, vermeld in artikel 42, § 1, eerste lid, 3°, van dit besluit: 36 euro;

g) voor de delen van het praktische examen, vermeld in artikel 42, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van dit besluit, op hetzelfde moment: 71 euro;

h) voor de delen van het praktische examen, vermeld in artikel 42, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van dit besluit, op hetzelfde moment met een voertuig van categorie C1+E, C+E, D1+E of D+E: 83 euro;

i) voor het deel van het praktische examen, vermeld in artikel 42, § 1, eerste lid, 3°, van dit besluit, met een voertuig van categorie C1+E, C+E, D1+E of D+E: 47 euro;

3° de volgende aanvullende retributies:

a) voor de audiovertaling, vermeld in artikel 27, § 1, eerste lid, van dit besluit: 35 euro;

b) voor het theoretische examen, vermeld in artikel 27, § 3 en § 4, van dit besluit: 75 euro.

§ 2. De retributies, vermeld in paragraaf 1, worden uiterlijk op de tiende werkdag vóór de dag van het examen waarvoor ze verschuldigd zijn, betaald. Als de retributie niet op tijd is betaald, wordt de afspraak die door het examencentrum vastgelegd is, geannuleerd.

Als de kandidaat het examencentrum minder dan acht werkdagen vóór de dag van het examen van zijn afwezigheid op de hoogte heeft gebracht, worden de retributies, met uitzondering van de aanvullende retributie, vermeld in paragraaf 1, 3°, a), niet terugbetaald.

De retributies worden uitzonderlijk terugbetaald in geval van overmacht op de wijze en onder de voorwaarden die de minister of zijn gemachtigde bepaalt.

§ 3. In de bedragen, vermeld in paragraaf 1, is de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.

De bedragen, vermeld in paragraaf 1, zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2007 is bereikt.

De bedragen, vermeld in paragraaf 1, worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is, en worden tot op de dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.