<=

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Bijlage 3. Bepalingen betreffende het model van de kwalificatiekaart bestuurder

1. De fysieke kenmerken van de kwalificatiekaart zijn in overeenstemming met de ISO-normen 7810 en 7816-1.

De methodes voor toetsing van de fysieke kenmerken van de kwalificatiekaart aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.

2. De kaart heeft twee zijden:

Bladzijde 1 bevat:

a) de vermelding "carte de qualification de conducteur - kwalificatiekaart bestuurder - Fahrerqualifizierungsnachweis", in hoofdletters;

b) het onderscheidingsteken "B", negatief afgedrukt in een door twaalf gele sterren omringde blauwe rechthoek;

c) de gegevens die specifiek zijn voor de afgegeven kaart, met de volgende nummers:

1 de naam van de houder;

2 de voornaam van de houder;

3 geboortedatum en -plaats van de houder;

4 a) de datum van afgifte van de kaart;

  b) de datum waarop de kaart afloopt;

  c) de naam van de bevoegde instantie die de kaart afgeeft: FOD Mobiliteit en Vervoer;

5 a) nummer van het rijbewijs;

  b) serienummer van de kaart;

6 de foto van de houder;

7 de handtekening van de houder;

8

9 de categorieën voertuigen waarvoor de bestuurder aan de verplichtingen in verband met basiskwalificatie en nascholing voldoet;

d) de vermelding "EU-model" en de vermelding "kwalificatiekaart bestuurder" in de overige talen van de Unie, gedrukt in blauwe letters en op zodanige wijze dat deze de achtergrond van de kaart vormen:

e) de referentiekleuren:

  • blauw: Reflex blauw Pantone;
  • geel: Pantone geel.

Bladzijde 2 bevat:

a) 9. de categorieën voertuigen waarvoor de bestuurder aan de verplichtingen in verband met basiskwalificatie en nascholing voldoet;
10. de geharmoniseerde Uniecode 95, vermeld in bijlage I bij richtlijn 2006/126/EG;

b) een toelichting bij de genummerde rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b en 10 op de bladzijden 1 en 2 van de kaart.


<=

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.