<= =>

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Titel VI. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 3: Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 55/2

Van de bestuurder die conform artikel 8/1, § 2, en 13/1, § 2, een kwalificatiekaart bestuurder aanvraagt, worden de volgende gegevens verwerkt:

1° de naam en de voornaam;

2° de straatnaam, het huisnummer en desgevallend het busnummer;

3° de postcode en de naam van de gemeente;

4° het land;

5° de geboortedatum en de plaats van geboorte;

6° het telefoonnummer;

7° het e-mailadres;

8° de vermelding of de bestuurder een rijbewijs van de categorie C, van de categorie D of van de categorie C en D heeft;

9° de vermelding of het de eerste aanvraag van een Belgische kwalificatiekaart bestuurder is;

10° een recente pasfoto;

11° een kopie van het identiteitsbewijs;

12° een kopie van het rijbewijs;

13° een attest van de werkgever waar de bestuurder werkt;

14° een kopie van de werkvergunning;

15° een kopie van de initiële of de laatst uitgereikte kwalificatiekaart bestuurder.

Artikel 55/3

Het Departement is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Artikel 55/4

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor:

1° de uitreiking van de kwalificatiekaarten bestuurder, vermeld in artikel 8/1, § 3, en artikel 13/1, § 3;

2° de inspectie en controle, vermeld in titel VI, hoofdstuk 1;

3° de opmaak van algemene en naamloze statistieken door het Departement om de beleidsmaatregel te onderzoeken en evalueren.

Artikel 55/5

De gegevens worden vijf jaar bijgehouden.

Artikel 55/6

§ 1. Het examencentrum, vermeld in artikel 25 van het koninklijk betreffende het rijbewijs, houdt al de volgende gegevens bij:

1° de beslissing tot uitsluiting van het examen omwille van een vastgestelde onregelmatigheid;

2° de gegevens van de documenten, vermeld in artikel 30, § 2, artikel 33, artikel 37, § 2, en artikel 40;

3° het proces-verbaal, vermeld in artikel 43/2, vijfde lid, van dit besluit;

4° een kopie van het proces-verbaal als vermeld in artikel 43/3, vijfde lid, van dit besluit;

5° een kopie van de beslissing van de beroepscommissie als vermeld in artikel 44, § 4, vijfde lid, van dit besluit, over het beroep in het geval, vermeld in artikel 44, § 1, 1°, van dit besluit;

6° een kopie van de beslissing van de beroepscommissie als vermeld in artikel 44, § 4, vijfde lid, van dit besluit, over het beroep in de gevallen, vermeld in artikel 44, § 1, 2° en 3°, van dit besluit.

§ 2. Het examencentrum, vermeld in artikel 25 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming voor de gegevens, vermeld in paragraaf 1.

§ 3. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° de controle van de toelatingsvoorwaarden tot het examen, vermeld in artikel 32 tot en met 38/1 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;

2° het nemen van maatregelen na de vaststelling van onregelmatigheden, vermeld in artikel 43/2;

3° het bezorgen van de stukken aan de beroepscommissie, vermeld in artikel 44, § 4, tweede lid;

4° de inspectie en de controle, vermeld in artikel 64 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;

5° de opmaak van algemene en naamloze statistieken door het Departement om de beleidsmaatregel te onderzoeken en te evalueren.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1°, worden verzameld en verwerkt voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 1°, 4° en 5°.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 2° tot en met 6°, worden verzameld en verwerkt voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 5°.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 5°, worden geanonimiseerd.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 2°, worden tien jaar bijgehouden.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1° en 3° tot en met 5°, worden twee jaar bijgehouden.

Artikel 55/7

§ 1. De beroepscommissie, vermeld in artikel 47 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, houdt al de volgende gegevens bij:

1° het beroepschrift en de gegevens, vermeld in artikel 44, § 3, tweede lid, van dit besluit;

2° de stukken die het examencentrum of het Departement heeft bezorgd, vermeld in artikel 44, § 4, tweede lid, van dit besluit;

3° alle dienstige stukken, vermeld in artikel 44, § 4, tweede lid, van dit besluit;

4° de beslissing, vermeld in artikel 44, § 4, derde lid, van dit besluit.

§ 2. De beroepscommissie, vermeld in artikel 47 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming voor de gegevens, vermeld in paragraaf 1.

§ 3. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° de beslissing, vermeld in artikel 44, § 4, derde lid;

2° de opmaak van algemene en naamloze statistieken door het Departement om de beleidsmaatregel te onderzoeken en te evalueren.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1°, 2° en 3°, worden verzameld en verwerkt voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 1°.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 4°, worden verzameld en verwerkt voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 2°.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 2°, worden geanonimiseerd.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1°, 2° en 3°, worden één jaar bijgehouden.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 4°, worden twee jaar bijgehouden.

Artikel 55/8

§ 1. Het Departement houdt al de volgende gegevens bij:

1° de informatie, vermeld in artikel 24;

2° een kopie van het proces-verbaal als vermeld in artikel 43/2, zesde lid;

3° het proces-verbaal, vermeld in artikel 43/3, vierde lid;

4° het schriftelijke verweer, vermeld in artikel 43/3, derde lid;

5° een kopie van de beslissing van de beroepscommissie als vermeld in artikel 44, § 4, vijfde lid, over het beroep in het geval, vermeld in artikel 44, § 1, 1° ;

6° een kopie van de beslissing van de beroepscommissie als vermeld in artikel 44, § 4, vijfde lid, over het beroep in de gevallen, vermeld in artikel 44, § 1, 2° en 3°.

§ 2. Het Departement is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming voor de gegevens, vermeld in paragraaf 1.

§ 3. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° het nemen van maatregelen na de vaststelling van onregelmatigheden, vermeld in artikel 43/3;

2° het bezorgen van de stukken aan de beroepscommissie, vermeld in artikel 44, § 4, tweede lid;

3° de inspectie en de controle, vermeld in titel VI, hoofdstuk 1;

4° de opmaak van algemene en naamloze statistieken door het Departement om de beleidsmaatregelen te onderzoeken en te evalueren.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 4°, worden geanonimiseerd.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1°, worden bijgehouden gedurende de levensloop van de betrokkene.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 2° tot en met 6°, worden twee jaar bijgehouden.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.