Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Wet betreffende de politie over het wegverkeer. Bevoegdheden, boetes, straffen, etc... Oorspronkelijk verschenen in 1968, de teksten zijn up-to-date met alle wijzigingen sinds die tijd. De inhoud is de regelgeving voor het Vlaamse gewest. Brussel en Wallonie hebben een eigen, verschillende, regeling.
Dit document bevat de originele teksten zoals oorspronkelijk verschenen in het staatsblad.

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel I: Reglementering

Hoofdstuk I : Algemene reglementen

Artikel 1 ( Koning bepaald algemene reglementen en kosten wegverkeer )

Hoofdstuk II : Aanvullende reglementen

Artikel 2 ( Opgeheven )

Artikel 2bis ( Opgeheven )

Artikel 3 ( Opgeheven )

Artikel 4 ( Signalisatie voor douane in overleg door ministers financien en wegverkeer )

Artikel 5 ( Regelen wegverkeer door provinciegouverneur bij dooitijd )

Artikel 6 ( Provincieraad mag geen reglementen opstellen )

Hoofdstuk III : Raadgevende commissies

Artikel 7 ( Opgeheven )

Hoofdstuk IV : Regeling eigen aan de autosnelwegen

Artikel 8 ( Autosnelwegen bij wet van 12 juli 1956 )

Hoofdstuk V : Sportwedstrijden en sportcompetities

Artikel 9 ( Sportwedstrijden en sportcompetities )

Hoofdstuk VI : Gemeentelijke politiereglementen

Artikel 10 ( Gemeentewet niet voor blijvende of periodieke regelingen wegverkeer )

Hoofdstuk VII : Bevelen van bevoegde personen

Artikel 11 ( Bevoegde personen met tekenen ambt )

Hoofdstuk VIII : Openbaarmaking

Artikel 12 ( Maatregelen tot regelen verkeer moeten kenbaar worden gemaakt )

Titel II : Verkeerstekens

Hoofdstuk I : Plaatsing van de verkeerstekens

Afdeling 1. Algemene regels

Artikel 13 ( Opgeheven )

Afdeling 2. Verkeersbelemmeringen en werken

Artikel 14 ( Opgeheven )

Afdeling 3. Overwegen en kruisingen met spoorwegen

Artikel 15 ( Verkeerstekens bij overwegen )

Afdeling 4. Douanestroken

Artikel 16 ( Verkeerstekens voor douane )

Hoofdstuk II : Bekostiging van de verkeerstekens

Artikel 17 ( Opgeheven )

Hoofdstuk III : Toezicht op verkeerstekens en ambtshalve uitvoering

Artikel 18 ( Inspectie verkeerstekens door ministerieel departement )

Artikel 19 ( Staat kan lokale overheid verplichten en/of kosten doorrekenen )

Artikel 20 ( Hoofdstuk 'Toezicht' geldt niet als Staat zelf verantwoordelijk is )

Titel III : Het rijbewijs

Hoofdstuk I : Algemene regels

Artikel 21 ( Verplichting rijbewijs te hebben )

Artikel 22 ( Verplichting rijbewijs te tonen )

Hoofdstuk II : Voorwaarden tot verkrijging

Artikel 23 ( Verkrijgen van een rijbewijs )

Artikel 24 ( Zelf inleveren van zijn rijbewijs bij medische reden )

Hoofdstuk III : Opgeheven

Artikel 25 ( Opgeheven )

Hoofdstuk IV : Bijzondere regels

Artikel 26 ( Bepalen van het model en geldigheid van een rijbewijs )

Artikel 27 ( Bepalen van de kosten van een rijbewijs )

Artikel 27/1

Titel IV : Strafbepalingen en veiligheidsmaatregelen

Hoofdstuk I : Definitie

Artikel 28 ( Definitie openbare plaats )

Hoofdstuk II : Overtreding van de reglementen

Artikel 29 ( Definitie overtredingen in graden )

Artikel 29bis ( Straf bij apparatuur die controle verhinderd )

Artikel 29ter ( Straf bij eigenaar voertuig als bestuurder niet bekend )

Artikel 29quater

Hoofdstuk III : Overtreding van de bepalingen betreffende het rijbewijs en de leervergunning

Artikel 30 ( Straf indien rijbewijs niet geldig )

Artikel 31 ( Straf indien rijbewijs niet bij zich hebben of weigering te vertonen )

Artikel 32 ( Straf bij toevertrouwen voertuig aan persoon zonder geldig rijbewijs )

Hoofdstuk IV : Vluchtmisdrijf

Artikel 33 ( Vluchtmisdrijf )

Hoofdstuk V : Alcoholopname en dronkenschap

Artikel 34 ( Rijden onder invloed van alcohol )

Artikel 35 ( Rijden in dronken toestand )

Artikel 36 ( Strafvermeerdering bij herhaling rijden onder invloed van alcohol of drugs )

Artikel 37 ( Straf bij aanzetten tot rijden of toevertrouwen van voertuig aan persoon onder invloed )

Artikel 37-1 ( Alcoholslot )

Hoofdstuk Vbis : Andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden

Artikel 37bis ( Rijden onder invloed van drugs )

Hoofdstuk VI : Verval van het recht tot sturen

Afdeling 1. Verval uitgesproken als straf

Artikel 38 ( Verval van recht tot sturen als straf )

Artikel 39 ( Verval wordt uitgesproken los van andere misdrijven )

Artikel 40 ( Verval wordt verlengd indien rijbewijs niet tijdig ingeleverd )

Artikel 41 ( Ook bij opschorting minimaal 8 dagen verval )

Afdeling 2. Verval uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

Artikel 42 ( Verval van recht tot sturen bij lichamelijke of geesteijke ongeschiktheid )

Artikel 43 ( Verval wegen ongeschiktheid gaat onmiddelijk in )

Artikel 44 ( Verzoek tot herstel na verval wegens ongeschiktheid in periodes van 6 maand )

Afdeling 3. Bepalingen gemeen aan de vervallenverklaring van het recht tot sturen

Artikel 45 ( Verval beperking tot categorie voertuigen )

Artikel 46 ( Formaliteiten verval te bepalen door de Koning )

Artikel 47 ( Onderzoeken en examens moeten zijn afgerond )

Artikel 48 ( Rijden tijdens verval )

Artikel 49 ( Toevertrouwen van voertuig aan persoon met verval )

Artikel 49-1 ( Niet inleveren rijbewijs bij verval )

Hoofdstuk VII : Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen

Artikel 50 ( Verbeurdverklaring voertuig )

Artikel 51 ( Opgeheven )

Artikel 52 ( Verbeurdverklaring alleen op basis de wet )

Artikel 53 ( Kosten bij immobilisering )

Artikel 54 ( Straf bij gebruik voertuig tijdens immobilisering )

Artikel 54bis ( Wielklem bij parkeerovertreding )

Hoofdstuk VIII : Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of van de leervergunning

Artikel 55 ( Onmiddelijke intrekking rijbewijs )

Artikel 55bis ( Verlenging intrekking tot 3 maand )

Artikel 56 ( Teruggave rijbewijs na onmiddelijke intrekking )

Artikel 57 ( Inleveren bij de griffie, vermindering tijdsduur verval met duur onmiddelijke intrekking )

Artikel 58 ( Straf bij niet inleveren rijbewijs )

Hoofdstuk VIIIbis : De immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel

Artikel 58bis ( Immobilisering voertuig als beveiliging )

Hoofdstuk IX : Alcoholopname : ademtest, ademanalyse en tijdelijk rijverbod

Artikel 59 ( Ademtest op alcohol )

Artikel 60 ( Ademanalyse op alcohol )

Artikel 61 ( Inleveren rijbewijs tijdens tijdelijk rijverbod )

Hoofdstuk IXbis : Andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden : test en tijdelijk rijverbod

Artikel 61bis ( Speekseltest op drugs )

Artikel 61ter ( Tijdelijk rijverbod bij drugs )

Artikel 61ter-1 ( Tussenkomst geneesheer bij gegronde weigering speekseltest )

Artikel 61quater ( Inleveren rijbewijs tijdens tijdelijk rijverbod )

Hoofdstuk X : Voertuigen uitgerust met een alcoholslot in het kader van een veroordeling

Artikel 61quinquies ( Werking en kosten alcoholslot )

Artikel 61sexies ( Koning bepaald voorwaarden waaraan een alcoholslot moet voldoen )

Titel V : Strafvordering, bevel tot betaling en burgerlijke rechtsvordering

Hoofdstuk I : Opsporing en vaststelling van de misdrijven

Afdeling 1. Bevoegde personen

Artikel 62 ( Bevoegde personen, controles en apparatuur )

Afdeling 1bis. Tegenwerking van de opsporing en van de vaststelling van overtredingen

Artikel 62bis ( Verbod op radarapparatuur )

Afdeling 2. Speekselanalyse - Bloedproef

Artikel 62ter ( Speekselanalysetest op drugs )

Artikel 63 ( Bloedproef bij controle op alcohol of drugs )

Artikel 64 ( Bij bloedproef aanwezigheid eigen dokter, zelf een analyse laten maken )

Hoofdstuk II : Eventueel verval van de strafvordering tegen betaling van een som of na het volgen van een opleiding

Artikel 65 ( Vervallen strafvordering na betaling of opleiding )

Hoofdstuk II/1 : Bevel tot betalen

Artikel 65-1 ( Bevel tot betaling )

Hoofdstuk III : Schadevergoeding

Artikel 66 ( Schadevergoeding )

Hoofdstuk IV : Personen die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de geldboete

Artikel 67 ( Aansprakelijkheid schade en geldboete )

Hoofdstuk IVbis : Identificatie van de overtreder

Artikel 67bis ( Identificate overtreder indien eigenaar voertuig natuurlijk persoon )

Artikel 67ter ( Identificatie overtreder indien eigenaar voertuig rechtspersoon )

Hoofdstuk V : Verjaring

Artikel 68 ( Verjaring )

Artikel 68-1 ( Verjaring )

Titel VI : Allerlei bepalingen

Artikel 69 ( Koning bepaald schrapping vermeldingen verval op rijbewijs )

Artikel 69bis ( Verval bij niet betalen boete )

Titel VII. Overgansbepaling

Artikel 70 ( Overgangsbepaling homologatie meettoestellen voor controles )