<= =>

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Titel I: Reglementering

Hoofdstuk II : Aanvullende reglementen

Artikel 2

[ ... ] Opgeheven.

Artikel 2bis

[ ... ] Opgeheven.

Artikel 3

[ ... ] Opgeheven.

Artikel 4

De Minister van Financiën en de Minister tot wiens bevoegdheid het wegverkeer behoort kunnen in onderlinge overeenstemming aanvullende reglementen vaststellen betreffende het aanbrengen van verkeerstekens voor de douanekantoren, de hulpdouanekantoren en andere aan de grens gelegen inningskantoren, alsmede voor de controleposten die in de douanetoezichtstroken langs de grens gevestigd zijn.

Artikel 5

Door de Koning kan opdracht worden gegeven :

aan de provinciegouverneurs om het verkeer op alle wegen, in dooitijd, te regelen;

aan de bestendige deputaties om buiten dooitijd op te treden bij de toepassing van de ladingstarieven en de vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van straatlocomotieven.

Artikel 6

De provincieraden mogen geen aanvullende reglementen met betrekking tot de politie over het wegverkeer vaststellen.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.