Rijinstructeur.info: Wettelijke voorwaarden, Brevet hebben

Houder zijn van het toepasselijke Brevet.

Artikel 12 - 1.3

houder zijn van het vereiste brevet voor de uitoefening van de in artikel 24 bedoelde functie en de in § 2 bedoelde toelating, behalve voor de stagiairs en de instructeurs of directeurs die in België diensten verrichten op basis van de artikelen 6 en 7 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. [...]

Men moet houder zijn van het toepasselijke Brevet voor men als instructeur bij een rijschool in dienst kan treden.

Bij de stage die men in een erkende rijschool doet is men nog niet "in dienst" bij de rijschool. Een stage is geen arbeidsovereenkomst en is dus in principe onbetaald. Onbetaald in die zin dat er geen dienstverband is op basis waarvan sociale bijdragen moeten worden betaald. Je kan ook niet worden ontslagen noch ontslag nemen, er zijn geen vakantiedagen noch vakantiegeld, geen doorbetaling bij ziekte, etc.

Gelukkig voorzien de meeste rijscholen wel in een stagevergoeding. Daar betaal je dan wel belasting over want het is wel inkomen maar geen RSZ bijdragen.