<= =>

Info:NOOT REDACTIE: In het KB 14 juli 2023 staan een aantal wijzigingen in diverse besluiten over de rijopleiding en het rijexamen. Deze wijzigingen zijn in de respectivelijke besluiten vewerkt. Er staan echter ook een aantal overgangsbepalingen die niet in die beluiten worden verwerkt. Deze zijn hier toegevoegd.

14 JULI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en het rijexamen voor voertuigen van categorie B

HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Afdeling 1. - Overgangsbepalingen

Art. 18. Alle begeleidersattesten die vanaf 1 oktober 2017 tot en met 12 maart 2020 zijn afgeleverd met toepassing van artikel 23, § 9, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en artikel 9/9 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, zoals ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding, dat is vernietigd bij het arrest nr. 247.301 van de Raad van State van 12 maart 2020, blijven geldig en zijn aan dezelfde regels onderworpen als de begeleidersattesten, vermeld in artikel 23, § 9, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en artikel 9/11 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, zoals van kracht vanaf 1 maart 2024.

Alle begeleidersattesten die vanaf 13 maart 2020 tot en met de datum van de inwerkingtreding van dit besluit zijn afgeleverd, worden van rechtswege rechtsgeldig verklaard als de vorming voor begeleiders en het begeleidersattest dat op basis daarvan is afgeleverd, voldoen aan de voorwaarden van dit besluit. Ze zijn aan dezelfde regels onderworpen als de begeleidersattesten, vermeld in artikel 23, § 9, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en artikel 9/11 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, zoals van kracht vanaf 1 maart 2024.

Art. 19. Alle erkenningen van instructeurs die vanaf 1 oktober 2017 tot en met 12 maart 2020 zijn verleend met toepassing van hoofdstuk III/1, afdeling 2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, zoals ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding, dat is vernietigd bij het arrest nr. 247.301 van de Raad van State van 12 maart 2020, blijven geldig en zijn aan dezelfde regels onderworpen als de erkenningen, vermeld in hoofdstuk III/1, afdeling 2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, zoals van kracht vanaf 1 maart 2024.

Art. 20. Alle getuigschriften van de opleiding voor instructeurs die belast zijn met de vorming van begeleiders die vanaf 29 juni 2017 tot en met 12 maart 2020 zijn uitgereikt met toepassing van artikel 38quinquies van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding, dat is vernietigd bij het arrest nr. 247.301 van de Raad van State van 12 maart 2020, blijven geldig en zijn aan dezelfde regels onderworpen als de getuigschriften die zijn uitgereikt met toepassing van artikel 38quinquies van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals van kracht vanaf de datum van de inwerkingtreding van artikel 8 van dit besluit.

De organisator van de opleiding, vermeld in artikel 38ter van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding, dat is vernietigd bij het arrest nr. 247.301 van de Raad van State van 12 maart 2020, bezorgt uiterlijk binnen dertig dagen na de datum van de inwerkingtreding van artikel 8 van dit besluit aan het bestuur, conform de regels die het bestuur bepaalt, een overzicht van de instructeurs aan wie vanaf 29 juni 2017 tot en met 12 maart 2020 een getuigschrift is verstrekt met toepassing van artikel 38quinquies van het voormelde koninklijk besluit, dat is vernietigd bij het arrest nr. 247.301 van de Raad van State van 12 maart 2020.

Afdeling 2. - Toepassingsgebied in de tijd

Art. 21. Artikel 9/1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B is van toepassing op:

1° de kandidaat-bestuurders aan wie met toepassing van artikel 3 of artikel 5/1, § 1/1, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B vanaf 1 maart 2024 een voorlopig rijbewijs met begeleider is afgeleverd;

2° de personen aan wie met toepassing van artikel 5/1, § 2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B vanaf 1 maart 2024 een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider is afgeleverd.

In afwijking van het eerste lid blijven de bepalingen die van toepassing zijn vóór 1 maart 2024, gelden voor de kandidaat-bestuurders aan wie vanaf 1 maart 2024 een nieuw voorlopig rijbewijs is afgeleverd met toepassing van artikel 50, § 3, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, als het aanvankelijke voorlopige rijbewijs is afgeleverd vóór 1 maart 2024.

De kandidaat-bestuurders voor het rijbewijs B, vermeld in het eerste lid, worden tot het praktische examen in het Vlaamse Gewest toegelaten als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8/1, § 2 tot § 5, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.