<= =>

Info:NOOT REDACTIE: Bij een aantal zaken in het KB 14 juli 2023 is bepaald dat de minister bepaalde zaken mag besluiten. Deze zijn vervat in een Ministrieel Besluit hier toegevoegd.

14 SEPTEMBER 2023. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van documenten ter uitvoering van artikel 23, § 9, eerste lid, en artikel 38quinquies, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en tot bepaling van het bedrag van de vergoeding, vermeld in artikel 9/3, eerste lid, en de retributie, vermeld in artikel 9/8, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Artikel 1

Het model van het begeleidersattest, vermeld in artikel 23, § 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

Het model van het getuigschrift, vermeld in artikel 38quinquies, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 3

De vergoeding die de begeleider betaalt voor het vormingsmoment, vermeld in artikel 9/3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, bedraagt 20 euro.

Artikel 4

De retributie voor de erkenning van de instructeur die het vormingsmoment buiten een rijschool geeft, vermeld in artikel 9/8, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, bedraagt 84 euro.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2024, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt op de dag die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.