<= =>

10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Hoofdstuk III/2. Verwerking van gegevens

Afdeling 1. - De verwerking van gegevens door de instructeurs die erkend zijn conform hoofdstuk III/1, afdeling 2, van dit besluit

Art. 9/14.

§ 1. De instructeurs die erkend zijn conform hoofdstuk III/1, afdeling 2, van dit besluit verwerken de volgende gegevens:

1° de gegevens, vermeld in artikel 9/5, § 2, van dit besluit;

2° de gegevens, vermeld in artikel 9/6 van dit besluit;

3° de gegevens van het begeleidersattest, vermeld in artikel 23, § 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

§ 2. De instructeurs die erkend zijn conform hoofdstuk III/1, afdeling 2, van dit besluit zijn de verwerkingsverantwoordelijken, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 3. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° het administratief beheer;

2° de controle, vermeld in artikel 9/13, § 1;

3° de sanctionering, vermeld in artikel 9/13, § 3 tot en met § 6;

4° de opmaak van algemene en naamloze statistieken.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 4 °, worden geanonimiseerd.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden tien jaar bijgehouden.

Afdeling 2. - De verwerking van gegevens door de examencentra

Art. 9/15.

§ 1. De examencentra bedoeld in artikel 25, § 1, eerste zin, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs verwerken de volgende gegevens:

1° de gegevens van de documenten, vermeld in artikel 8/1 van dit besluit;

2° de gegevens, vermeld in artikel 9/6, 1°, 2°, a) en b), en 3°, a) en b), van dit besluit.

§ 2. De examencentra, vermeld in paragraaf 1, zijn de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 3. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° het administratief beheer;

2° de controle van de toelatingsvoorwaarden tot het examen, vermeld in artikel 8 en artikel 8/1 van dit besluit;

3° de controle, vermeld in titel III, hoofdstuk IX, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

4° de controle, vermeld in titel III, hoofdstuk I, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

5° de sanctionering, vermeld in titel III, hoofdstuk II, van het voormelde koninklijk besluit;

6° de opmaak van algemene en naamloze statistieken.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 6°, worden geanonimiseerd.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden tien jaar bijgehouden.

Afdeling 3. - De gegevensbank van het bestuur

Art. 9/16.

§ 1. Het bestuur verzamelt de volgende gegevens in een gegevensbank:

1° de gegevens, vermeld in artikel 9/5, § 2;

2° de gegevens, vermeld in artikel 9/6;

3° de erkenningsbewijzen, vermeld in artikel 9/7;

4° de aanvragen tot erkenning, vermeld in artikel 9/8, § 2;

5° de gegevens van de documenten die bij de aanvraag tot erkenning zijn gevoegd, vermeld in artikel 9/8, § 2;

6° de aanvragen tot erkenning, vermeld in artikel 9/8, § 2, die geweigerd werden alsook de reden van weigering, met inbegrip van strafrechtelijke veroordelingen en medische ongeschiktheid als vermeld in artikel 44 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

7° de schorsings- en intrekkingsbeslissingen, vermeld in artikel 9/13, § 3 tot en met § 6;

8° de beroepen tegen de schorsingen en de intrekkingen, vermeld in artikel 9/13, § 3 tot en met § 6, alsook de beslissingen die genomen zijn over die beroepen.

De gegevensbank beperkt zich tot een weergave van het al dan niet medisch geschikt zijn van de persoon zonder informatie over de eventuele aandoening.

De strafrechtelijke veroordelingen, vermeld in het eerste lid, 6°, betreffen de inbreuken op de voorwaarden, vermeld in artikel 12, § 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. De gegevensbank beperkt zich tot een weergave of de persoon al dan niet het voorwerp is geweest van een strafrechtelijke veroordeling, zonder vermelding van de inbreuk.

§ 2. De rijschool en de instructeur die erkend is conform hoofdstuk III/1, afdeling 2, van dit besluit, kunnen de conform artikel 9/5, § 2, en artikel 9/6, door hen ingevoerde gegevens raadplegen.

De examencentra bedoeld in artikel 25, § 1, eerste zin, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs kunnen de gegevens, vermeld in artikel 9/6, 1°, 2°, a) en b), en 3°, a) en b), van dit besluit raadplegen.

De gegevensbank is onderworpen aan een strikt gebruikers- en toegangsbeheer, waarbij toegang beperkt wordt tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de toepassing van dit besluit, rekening houdend met de rol die iedere toegangsgerechtigde vervult.

Het bestuur bepaalt de regels voor het gebruik van de gegevensbank, de gegevensinvoer en -verwerking en de passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

§ 3. Het bestuur is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

1° de gegevensdeling tussen de rijschool, de instructeur die erkend is conform hoofdstuk III/1, afdeling 2, van dit besluit, de examencentra bedoeld in artikel 25, § 1, eerste zin, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het bestuur onderling;

2° de controle, vermeld in titel III, hoofdstuk I, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en artikel 9/13, § 1, van dit besluit;

3° de sanctionering, vermeld in titel III, hoofdstuk II, van het voormelde koninklijk besluit, en artikel 9/13, § 3 tot en met § 6, van dit besluit;

4° de controle, vermeld in titel III, hoofdstuk IX, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

5° de opmaak van algemene en naamloze statistieken.

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde, vermeld in het eerste lid, 5°, worden geanonimiseerd.

§ 5. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1° en 2°, worden tien jaar bijgehouden.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, worden drie jaar bijgehouden na het weigeren van de erkenning of na het verstrijken van de geldigheid van de erkenning.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.