<= =>

10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Hoofdstuk V. Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Artikel 11

De bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs zijn van toepassing op de voorlopige rijbewijzen B en op de theoretisch en praktisch examens, bedoeld in dit besluit, met uitzondering van artikel 6, 1°, b), f), h) en j) en 2°, b) en 3°, artikel 8, § 6, 1°, § 7, artikel 9 en artikel 34.


Artikel 12

In artikel 4, 1°, eerste lid worden de woorden « overeenkomstig de bepalingen van dit besluit » vervangen door de woorden « overeenkomstig de bepalingen van dit besluit of van het besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B ».


Artikel 13

Artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 2003 en 15 juli 2004 wordt vervangen als volgt :

« § 1 Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcatégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E of elke houder van een rijbewijs met de vermelding « automatisch » die een rijbewijs waarop deze vermelding niet voorkomt wil behalen moet een scholing doorlopen :

hetzij door, in een rijschool het praktisch onderricht bedoeld in artikel 15 te volgen;

hetzij op basis van een voorlopige rijbewijs model 3, overeenkomstig de regels voorgeschreven in afdeling II.

Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B moet een scholing doorlopen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B. ».


Artikel 14

In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

onderdeel 1°, f), wordt vervangen als volgt :

« f)mag geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs geldig voor dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen.

Dit verbod is evenwel niet van toepassing :

op de kandidaat die houder geweest is van een voorlopig rijbewijs geldig voor dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen waarvan de geldigheid sinds meer dan drie jaar verstreken is. In dit geval, worden de mislukkingen voor de praktische examens die voor de afgifte van het nieuwe voorlopige rijbewijs werden afgelegd niet meegerekend voor de toepassing van artikelen 15, 1°, en 38, § 14;

op de houder van een rijbewijs met de vermelding « automatisch » die een voorlopig rijbewijs model 3 wil behalen voor het aanleren van het besturen van voertuigen van dezelfde categorie of subcategorie, uitgerust met een handschakeling :

op de houder van een rijbewijs of van een voorlopig rijbewijs A dat de vermelding « A < 25kW en < 0,16kW/kg » draagt, voor het behalen van een voorlopig rijbewijs voor het aanleren van het besturen van motorfietsen met een vermogen van meer dan 25 kW of met een vermogen/gewichtsverhouding van meer dan 0,16 kW/kg; »;

2° onderdeel 1°, g) wordt vervangen als volgt :

« g) moet, in een rijschool, het praktisch onderricht bedoeld in artikel 15, 3°, a), gevolgd hebben als het gaat om een kandidaat voor een voorlopig rijbewijs voor het besturen van motorfietsen, tenzij hij houder is van een rijbewijs met de vermelding « A <= 25kW en <= 0,16kW/kg »;

in onderdeel 1°, h), worden de woorden « categorieën A, B, B+E, C en C+E » vervangen door de woorden « categorieën A, B+E, C en C+E »;

in onderdeel 1°, j), vervallen de woorden « of van een voorlopig rijbewijs model 2 »;

in onderdeel 2°, f), worden de woorden « moet, tenzij de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs model 2, voorzien zijn » vervangen door de woorden « moet, tenzij de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider zoals bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, voorzien zijn »;

in onderdeel 3°, b), worden de woorden « categorie B, B+E, C of C+E » vervangen door de woorden « categorie B+E, C of C+E ».


Artikel 15

Artikel 7, eerste lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Het voorlopige rijbewijs model 3 stemt overeen met het model van bijlage 2. ».


Artikel 16

In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

§ 1, eerste lid wordt vervangen als volgt :

« Het voorlopig rijbewijs model 3 is twaalf maanden geldig. »;

§ 2, eerste lid wordt vervangen als volgt :

« De overheid bedoeld in artikel 7 maakt het voorlopige rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E. »;

in § 6, 2°, vervallen de woorden « Bij teruggave van het document, overeenkomstig artikel 68, verlengt de overheid, bedoeld in artikel 7, de geldigheid van het voorlopige rijbewijs met een termijn die gelijk is aan de periode gedurende dewelke de geldigheid van het document opgeschort is geweest ».


Artikel 17

Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art.9. De kandidaat van minder dan 24 jaar mag niet rijden van tweeëntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen

De houder van een voorlopige rijbewijs mag, naast de begeleider, vergezeld zijn van één andere persoon. ».


Artikel 18

In hetzelfde besluit wordt afdeling III « leervergunning » opgeheven :


Artikel 19

In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in onderdeel 1°, wordt g) en j) opgeheven;

in onderdeel 2°, a), worden de woorden « categorie B, B+E, C, C+E, D of D+E » vervangen door de woorden « categorie B+E, C, C+E, D of D+E »;

onderdeel 2°, b), wordt opgeheven;

in onderdeel 4°, b), worden de woorden « categorie B, B+E, C, C+E, D of D+E » vervangen door de woorden « categorie B+E, C, C+E, D of D+E »;

5° in onderdeel 4°, worden c) en d) opgeheven;

onderdeel 6° en 7° worden opgeheven.


Artikel 20

In artikel 16, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in het eerste lid worden de woorden « of van een leervergunning » opgeheven;

in het derde lid wordt de laatste zin opgeheven.


Artikel 21

Artikel 29, 2°, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B volgt daarenboven een scholing van ten minste drie maanden op basis van een voorlopige rijbewijs, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B. ».


Artikel 22

In artikel 30 van hetzelfde besluit vervallen de woorden « of op de aanvraag om een leervergunning ».


Artikel 23

In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

het tweede lid, eerste streepje, wordt vervangen als volgt :

« - 17 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het voorlopige rijbewijs B, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B; »;

in § 2, wordt het tweede lid opgeheven;

in § 7, eerste lid, vervallen de woorden « of op de aanvraag om een leervergunning ».


Artikel 24

Artikel 34, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Het praktisch examen kan op zijn vroegst één maand na de afgifte van het voorlopige rijbewijs model 3 plaatsvinden. »


Artikel 25

In artikel 35, onderdeel 2° van hetzelfde besluit, woorden de volgende wijzigingen aangebracht :

in a) wordt het vierde lid opgeheven;

b) wordt vervangen als volgt :

« b) het nog geldige voorlopige rijbewijs. Het voorlopige rijbewijs is, in voorkomend geval, vervolledigd met de vermelding dat de lesuren voorgeschreven na twee mislukkingen gevolgd zijn. »

c) worden opgeheven.


Artikel 26

In artikel 38 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in § 3, eerste lid, wordt het woord « vier » vervangen door « drie », in § 3, tweede lid vervallen de woorden « voor- en achteraan »;

§ 14 wordt vervangen als volgt :

« § 14. De kandidaat die zich aanbiedt met een rijschool legt het praktisch examen af met de bijstand van een instructeur en met een scholingsvoertuig van de rijschool waar hij het praktisch onderricht volgde en dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

De houder van een voorlopige rijbewijs model 3 legt het praktisch examen af :

hetzij met een voertuig dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, 2°. De begeleider moet aanwezig zijn;

hetzij onder de voorwaarden bedoeld in eerste lid.

Evenwel, de houder van een voorlopige rijbewijs model 3 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen kan het praktisch examen alleen afleggen onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid. ».


Artikel 27

In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

§ 1, eerste lid wordt vervangen als volgt :

« Het praktisch examen bevat de volgende proeven :

1° categorie A3 : een proef op een terrein buiten het verkeer;

2° categorie B : een proef op de openbare weg in het verkeer;

3° categorie A, B+E, C, C+E, D of D+E of subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E : een proef op een terrein buiten het verkeer en een proef op de openbare weg in het verkeer. »;

in § 1, tweede lid, 1°, worden de woorden « categorieën A3, A, B en B+E » vervangen door de woorden « categorieën A3, A en B+E »;

§ 1, tweede lid wordt aangevuld als volgt :

« 5° categorie B : de duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten »;

in § 2, tweede lid, vervallen de woorden « op de leervergunning »;

in § 3, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd : « De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, is naast de examinator, vergezeld van een persoon van minstens 24 jaar die houder is en in het bezit van een rijbewijs dat ten minste geldig is voor voertuigen van categorie B. »

in § 7, tweede lid, vervallen de woorden « of op de leervergunning ».


Artikel 28

In artikel 41 van hetzelfde besluit, worden de woorden « op de aanvraag om een voorlopige rijbewijs of op de leervergunning » vervangen door de woorden « of op de aanvraag om een voorlopige rijbewijs ».


Artikel 29

In artikel 48 van hetzelfde besluit, vervallen de woorden « of van de leervergunning ».


Artikel 30

Het opschrift van hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Hoofdstuk V. - Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs ».


Artikel 31

In artikel 50 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in § 1, 5°, worden de woorden « de artikelen 69, §2 en 80, §2 » vervangen door de woorden « artikel 80, §2 »;

in § 3, vervallen de woorden « of de leervergunning »;

in § 4, worden de woorden « het voorlopige rijbewijs of de leervergunning » vervangen door de woorden « of het voorlopige rijbewijs ».


Artikel 32

In artikel 52 van hetzelfde besluit, worden de woorden « een voorlopige rijbewijs of een leervergunning » vervangen door de woorden « of een voorlopige rijbewijs ».


Artikel 33

In artikel 57, § 2, eerste lid van hetzelfde besluit, vervallen de woorden « en voor elke leervergunning ».


Artikel 34

In artikel 58, § 2, eerste lid van hetzelfde besluit, vervallen de woorden « de leervergunningen ».


Artikel 35

In artikel 61, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 vervallen de woorden Afgifte of vervanging van een leervergunning : 9,00 EUR » en de woorden « Afgifte van een duplicaat van een leervergunning : 7,50 EUR ».


Artikel 36

In artikel 62, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in het eerste lid, vervallen de woorden « leervergunningen »;

in het tweede lid, worden de woorden « de voorlopige rijbewijzen en de leervergunningen » vervangen door de woorden « en de voorlopige rijbewijzen ».


Artikel 37

In artikel 63 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in § 1, eerste lid, in rubriek « Praktisch examen », worden de woorden « categorie A, B en B+E » vervangen door de woorden « categorieën A en B+E »;

in § 1, eerste lid, wordt de rubriek « Praktisch examen » aangevuld als volgt :

« Categorie B :

praktisch examen (36,00 EUR)

in § 2, 2°, b), vervallen de woorden « of voor de leervergunning ».


Artikel 38

In artikel 64, eerste lid van hetzelfde besluit, vervallen de woorden « de leervergunningen ».


Artikel 39

In artikel 67, eerste lid, 2° van hetzelfde besluit, vervallen de woorden « of de leervergunning ».


Artikel 40

Artikel 69, § 7, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 maart 2006, wordt vervangen als volgt :

« Wanneer het verval betrekking heeft op een voorlopig rijbewijs, verlengt de overheid bedoeld in artikel 7 de geldigheid van het voorlopig rijbewijs met een termijn die gelijk is aan de duur van het verval. ».


Artikel 41

In bijlage 2 van hetzelfde besluit worden de I en II opgeheven.

Bijlage 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.


Artikel 42

In bijlage 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in III, A, worden de bepalingen betreffende de manoeuvres van de categorie B opgeheven;

III, B wordt aangevuld als volgt :

"17. Categorie B : de volgende manoeuvres worden op de openbare weg uitgevoerd :

1. Voorafgaande controles.

a) Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;

b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun;

c) Nakijken of de portieren goed gesloten zijn;

d) Banden, remmen, stuurinrichting, vloeistoffen, lichten, verluchting, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;

e) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig;

2. Keren in een smalle straat;

3. Parkeren achter een voertuig."

VI, B wordt aangevuld als volgt :

"11° manoeuvres (alleen categorie B)."


Artikel 43

Artikel 8.2, 3°, b) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wordt vervangen als volgt :

« b) 17 jaar voor de bestuurders die praktisch rijonderricht volgen met het oog op het behalen van een rijbewijs categorie B of die rijden met een voorlopig rijbewijs categorie B zoals voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen categorie B. »

In artikel 8.2, 3°, c), van hetzelfde besluit worden de woorden « of die rijden met een leervergunning » geschrapt.

In artikel 8.2, 3°, d), van hetzelfde besluit worden de worden « of B » geschrapt.


Artikel 44

In afdeling V van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt een artikel 22bis toegevoegd dat luidt als volgt :

« 22bis De rijschool biedt binnen haar opleidingsaanbod minstens één opleidingspakket aan dat uit hoogstens 6 uren praktisch rijonderricht bestaat. »

In hetzelfde besluit wordt in artikel 23, § 6, eerste lid de woorden « de in artikel 14 en 15 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde aantal lesuren » vervangen door : « de in artikel 14 en 15 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs of de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B bepaalde aantal lesuren »

In hetzelfde besluit wordt artikel 23, § 6, tweede lid vervangen door :

« In afwijking van het eerste lid wordt aan de leerling, die het in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B bepaalde aantal lesuren gevolgd heeft en die bewezen heeft bekwaam te zijn alleen te sturen, met het oog op het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider een bekwaamheidsgetuigschrift afgegeven, waarvan het model door de Minister bepaald wordt. »

Artikel 23, § 6, derde lid van het zelfde besluit wordt opgeheven.

In hetzelfde besluit wordt in artikel 47, § 1, laatste lid de volgende zin toegevoegd :

« Artikel 22bis en 23, § 6 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen zijn evenwel onmiddellijk van toepassing. ».


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.