<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Titel III. Het rijbewijs

Hoofdstuk IV. Examens

Afdeling VII. Beroep in verband met het uitstel voor het praktische examen en in verband met het uitstel en de uitsluiting wegens een onregelmatigheid.

Artikel 47

§1. Er wordt een beroepscommissie opgericht die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het uitstel voor het praktische examen en in verband met het uitstel en de uitsluiting wegens een onregelmatigheid.

De beroepscommissie bestaat uit drie commissarissen, die politierechters of vrederechters zijn die gedurende ten minste vijf jaar een politierechtbank hebben voorgezeten. Ze worden door de Vlaamse minister voor een termijn van twee jaar aangesteld. Dit mandaat kan hernieuwd worden.

De Vlaamse minister wijst een voorzitter en een vicevoorzitter onder de commissarissen aan.

De beroepscommissie stelt het huishoudelijke reglement vast, dat door de Vlaamse minister of zijn gemachtigde wordt goedgekeurd.

§2. De functie van commissaris is onverenigbaar met elke betrekking of met elke functie in een rijschool of in een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

De commissaris moet zich onbevoegd verklaren bij elk beroep ingeleid door een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.

§3. De beroepscommissie zetelt op geldige wijze wanneer twee van haar leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, deze van de vice-voorzitter beslissend.

Het secretariaat van de beroepscommissie wordt uitgeoefend door een gemachtigde van de Vlaamse minister. Deze gemachtigde roept de commissie tijdig samen en brengt aan de commissarissen verslag uit over de ingeleide beroepen, zo nodig na de noodzakelijke onderzoeken te hebben gedaan; hij woont de debatten bij tijdens dewelke hij een raadgevende stem heeft.

§4. De vergoeding voor de leden van de beroepscommissie bedraagt:

1° 150 euro per zitting voor de voorzitter;

2° 125 euro per zitting voor de commissarissen.

De bedragen van de vergoeding zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.

De leden van de beroepscommissie worden bovendien vergoed voor de reiskosten die hun opdracht meebrengt, overeenkomstig de bepalingen die gelden voor het Vlaamse overheidspersoneel. Voor de toepassing van die bepalingen worden ze gelijkgesteld met de titularissen van rang A2.

§5. De zittingen van de beroepscommissie zijn niet openbaar.

Artikel 48

§ 1. In al de volgende gevallen kan er beroep worden ingediend bij de beroepscommissie, vermeld in artikel 47:

1° door de kandidaat na een uitstel voor het praktische examen;

2° door de kandidaat of door de begeleider, de instructeur of de stagiair-instructeur van de kandidaat als conform artikel 39/1, achtste lid, wordt beslist om de kandidaat uit te stellen voor het examen en om de betrokkene uit te sluiten van het afleggen van een examen of het begeleiden van kandidaten tijdens een examen in de examencentra;

3° door de kandidaat of door de begeleider, de instructeur of de stagiair-instructeur van de kandidaat als het hoofd van het Departement of zijn gemachtigde conform artikel 39/2, zesde lid, beslist om het examen van de kandidaat ongeldig te verklaren, het examenresultaat te wijzigen in een uitstel voor het examen en om de betrokkene uit te sluiten van het afleggen van een examen of het begeleiden van kandidaten tijdens een examen in de examencentra.

§ 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van het beroep stuurt de indiener het beroep met een aangetekende brief naar de voorzitter van de beroepscommissie, vermeld in artikel 47, binnen vijftien dagen vanaf de dag volgend op volgende data:

1° de datum van de kennisgeving van het uitstel, in het geval, vermeld in paragraaf 1, 1° ;

2° de datum van de kennisgeving van het proces-verbaal, vermeld in artikel 39/1, vijfde lid, in het geval, vermeld in paragraaf 1, 2° ;

3° de datum van de kennisgeving van het proces-verbaal, vermeld in artikel 39/2, vierde lid, in het geval, vermeld in paragraaf 1, 3°.

Als de laatste dag van de termijn van vijftien dagen, vermeld in het eerste lid, een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De retributie, vermeld in artikel 63, § 3, eerste lid, wordt betaald conform artikel 63, § 3, tweede lid.

§ 3. De betrokkene of, bij een minderjarige kandidaat, zijn ouders of de persoon die met het ouderlijke gezag bekleed is, ondertekenen het beroep en dienen het in.

In het beroepschrift worden, op straffe van niet-ontvankelijkheid, al de volgende gegevens vermeld:

1° de identificatiegegevens waaronder het rijksregisternummer van de betrokkene en bij een minderjarige kandidaat van de ouders of de voogden;

2° het domicilieadres;

3° het telefoonnummer;

4° het e-mailadres;

5° het examencentrum waar het examen is afgenomen;

6° de datum van het examen;

7° de voor het beroep relevante feiten die betrekking kunnen hebben op de personen, de plaats, de tijd en de procedure van het examen;

8° de beroepsgrieven.

§ 4. De beroepscommissie, vermeld in artikel 47, verricht alle bijkomende onderzoeken die ze nodig acht.

Het examencentrum of het Departement bezorgt alle stukken over het examen, de genomen beslissing en de opgelegde maatregelen in geval van een onregelmatigheid aan de beroepscommissie, vermeld in artikel 47. De beroepscommissie, vermeld in artikel 47, kan personen oproepen om gehoord te worden en kan alle dienstige stukken opvragen.

De beroepscommissie, vermeld in artikel 47, kan de volgende beslissingen nemen:

1° in het geval, vermeld in paragraaf 1, 1°, beslist de beroepscommissie of de kandidaat geslaagd is voor het examen of bevestigt ze het uitstel. De beroepscommissie kan de verzoeker machtigen een nieuw examen af te leggen, in voorkomend geval na afloop van de geldigheidsduur van het voorlopige rijbewijs waarvan de verzoeker houder was, en kan bepalen onder welke voorwaarden het examen plaatsvindt;

2° in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, 2° en 3°, oordeelt de beroepscommissie of de feiten al dan niet een onregelmatigheid vormen en beslist ze over de regelmatigheid van de beslissingen en de maatregelen van het examencentrum of van het hoofd van het Departement of zijn gemachtigde. De beroepscommissie kan de opgelegde maatregelen vernietigen, bevestigen of herzien.

De beroepscommissie, vermeld in artikel 47, neemt haar beslissing binnen een ordetermijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de indiener het beroep verstuurt.

De beroepscommissie, vermeld in artikel 47, bezorgt een kopie van de beslissing binnen een ordetermijn van tien dagen aan de indiener van het beroep en aan het examencentrum of het Departement.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.