<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Bijlage 2. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 3

1. De fysieke kenmerken van de kaart van het voorlopig rijbewijs zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810.

De kaart is gemaakt van polycarbonaat.

De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.

2. Het voor voorlopige rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd:

de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;

beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiëren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;

optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiëren of vervalsen van de foto;

lasergravure;

in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);

inkt met kleuromslag;

aangepaste hologrammen;

variabele laserbeelden;

ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;

voelbare karakters, symbolen of patronen.

3. Het voorlopig rijbewijs heeft twee zijden:

Bladzijde 1 bevat:

a) de vermelding "voorlopig rijbewijs", in hoofdletters;

b) de tekst "Enkel geldig in België";

c) het onderscheidingsteken "B" van België;

d) het onderscheidingsteken "M3" van model 3;

e) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven voorlopig rijbewijs, met de volgende nummers:

1. de naam van de houder;

2. de voornaam van de houder;

3. geboortedatum en -plaats van de houder;

4. a. de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs;

    b. de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt;

    c. de naam van de bevoegde instantie die het voorlopig rijbewijs afgeeft;

5. nummer van het voorlopig rijbewijs;

6. de foto van de houder;

7. de handtekening van de houder;

8. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen;

f) referentiekleur: licht lila.

Bladzijde 2 bevat:

a) de datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs van de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs geldig wordt verklaard;

a/1) de datum waarop de houder geslaagd is voor het theoretisch examen en het gewest waar dit theoretisch examen heeft plaatsgevonden;

a/2) naam en voornaam van de eerste en de tweede begeleider;

b) de tekst "De houder die geen 24 jaar oud is, mag niet sturen van tweeëntwintig uur tot zes uur's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.";

c) [ ... ] Opgeheven

d) de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7;

e) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het voorlopig rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 en 8).


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.