<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Bijlage 1. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs

1 De fysieke kenmerken van de kaart van het modelrijbewijs van de Europese Unie zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810.

De kaart is gemaakt van polycarbonaat.

De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.

2 Het voor rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd:

de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;

beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiëren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;

optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiëren of vervalsen van de foto;

lasergravure;

in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);

inkt met kleuromslag;

aangepaste hologrammen;

variabele laserbeelden;

ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;

voelbare karakters, symbolen of patronen.

3 Het rijbewijs heeft twee zijden:

Bladzijde 1 bevat:

a) de vermelding "rijbewijs", in hoofdletters, in de drie landstalen en het Engels;

b) het onderscheidingsteken "B" van België, negatief afgedrukt in een blauwe rechthoek en omringd door twaalf gele sterren;

c) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven rijbewijs, met de volgende nummers:

1. de naam van de houder;

2. de voornaam van de houder;

3. geboortedatum en -plaats van de houder;

4. a. de datum van afgifte van het rijbewijs;

4. b. de datum waarop de administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs afloopt;

4. c. de naam van de bevoegde instantie die het rijbewijs afgeeft;

5. nummer van het rijbewijs;

6. de foto van de houder;

7. de handtekening van de houder;

9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieën worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieën)

d) de vermelding "model van de Europese Unie" en de vermelding "rijbewijs" in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in roze letters en op een zodanige wijze dat deze de achtergrond van het rijbewijs vormen:

       Свидетепcтвo за уnравпение на MПС
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
'Aδεια Oδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Vozačka dozvola
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
    Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort

e) referentiekleuren:

blauw: Reflex Blauw Pantone;

geel: Pantone Geel.

Bladzijde 2 bevat:

a) 9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieën worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieën)

    10. de datum van eerste afgifte per categorie (deze datum moet bij iedere latere vervanging of inwisseling op het nieuwe rijbewijs worden vermeld); in elk datumveld moeten twee cijfers worden ingevuld en wel in de volgende volgorde: dag.maand.jaar (DD.MM.JJ);

    11. de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie; in elk datumveld moeten twee cijfers worden ingevuld en wel in de volgende volgorde: dag.maand.jaar (DD.MM.JJ);

    12. de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7, naast elke desbetreffende categorie.
Wanneer een code geldt voor alle categorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven, kan hij worden afgedrukt onder de rubrieken 9, 10 en 11;

b) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het rijbewijs voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 en 12

4 De informatie op de voor- en achterzijde van het rijbewijs dient met het oog leesbaar te zijn, waarbij voor de punten 9 tot en met 12 aan de achterzijde een letterkorps van minimaal 5 punten moet worden gebruikt.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.