<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Titel VI. Allerhande bepalingen

Artikel 78

De rijbewijzen, conform het model van bijlage 9, blijven geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels:

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A laat toe voertuigen van de categorieën AM, A1, A2 en A te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe voertuigen van de categorieën AM, A1, A2, A, B en B+E te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe voertuigen van de categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E en G te besturen;

4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe voertuigen van de categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E en G te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie AF laat toe voertuigen van de categorieën AM, A1, A2 of A, die speciaal aangepast zijn in functie van de handicap van de houder, te besturen; het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie BF laat toe voertuigen van de categorie B, die speciaal aangepast zijn in functie van de handicap van de houder, te besturen.

De rijbewijzen, conform het model van bijlage 10, blijven geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels:

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A3 laat toe voertuigen van de categorie AM te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A2 laat toe voertuigen van de categorie AM, A1, A2 en A te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A1 laat toe voertuigen van de categorieën AM, A1, A2 en A te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe voertuigen van de categorieën AM en B te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, C1 en C te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, D1 en D te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie BE laat toe voertuigen van de categorieën AM, B en B+E te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie CE laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E en G te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie DE laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, B+E, D1, D1+E, D en D+E te besturen;

10° het rijbewijs geldig verklaard voor de categoriën CE en D laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E en G te besturen.

De rijbewijzen conform het model van bijlage 15, bijlage 16, bijlage 17 en bijlage 18 blijven geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels:

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A3 laat toe voertuigen van de categorie AM te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A met de vermelding « A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg » laat toe voertuigen van de categorieën AM, A1 en A2 te besturen;

2°/1 het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A met de vermelding « A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg » en de code 72 laat toe voertuigen van de categorieën AM en A1 te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A laat toe voertuigen van de categorieën AM, A1, A2 en A te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe voertuigen van de categorieën AM en B te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B+E laat toe voertuigen van de categorieën AM, B en B+E te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C1 laat toe voertuigen van de categorieën AM, B en C1 te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C1+E laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, B+E, C1 en C1+E te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, C1 en C te besturen;

het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E en G te besturen;

10° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D1 laat toe voertuigen van de categorieën AM, B en D1 te besturen;

11° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D1+E laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, B+E, D1 en D1+E te besturen;

12° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, D1 en D te besturen;

13° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D+E laat toe voertuigen van de categorieën AM, B, B+E, D1, D1+E, D en D+E te besturen;

14° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie G laat toe voertuigen van de categorie G te besturen.

Het Belgische of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 1 mei 2013, laat toe gemotoriseerde driewielers te besturen. Deze toelating word ook toegekend aan de houder van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B afgegeven vóór 1 mei 2013.

Het Belgische of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 1 mei 2011, laat toe voertuigen van de categorie A1 te besturen, zonder dat de houder de opleiding, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, b), heeft gevolgd. Deze toelating word ook toegekend aan de houder van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B afgegeven vóór 1 mei 2011.

Het Belgische of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B+E, afgegeven vóór 1 mei 2013, laat toe in artikel 2, § 1, 8°, tweede streepje, bedoelde voertuigen te besturen. Deze toelating word ook toegekend aan de houder van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B+E afgegeven vóór 1 mei 2013.

Artikel 78bis

Elk rijbewijs dat niet overeenstemt met bijlage 1 wordt verplicht omgewisseld op een door de minister te bepalen tijdstip. Het verliest zijn geldigheid zes maanden na dit tijdstip en ten laatste op 19 januari 2033.

Elk geldig Europees rijbewijs zonder administratieve geldigheidsduur, waarvan de houder sinds twee jaar is ingeschreven in een Belgische gemeente, wordt verplicht omgewisseld voor een Belgische rijbewijs met een nieuwe administratieve geldigheidsduur.

Artikel 78ter

De voorlopige rijbewijzen model 3, conform het model van bijlage 20 en geldig gemaakt voor categorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E, blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum.

Artikel 79

Wanneer, krachtens artikel 49 of artikel 50, een rijbewijs conform het model van bijlage 1 wordt afgegeven in plaats van een rijbewijs, conform het model van bijlage 9, bijlage 10 of van bijlage 15, bijlage 16, bijlage 17 of bijlage 18 worden de regels voorgeschreven in artikel 78 toegepast.

De houders van een rijbewijs conform het model van bijlage 9, bijlage 10, bijlage 15, bijlage 16, bijlage 17 of bijlage 18, kunnen dit omwisselen tegen een rijbewijs, waarvan het model bepaald wordt in bijlage 1. Zij verkrijgen een rijbewijs, geldig voor dezelfde categorie of categorieën van voertuigen die zij gemachtigd waren te besturen op basis van het rijbewijs waarvan zij houder waren, overeenkomstig de regels bepaald in artikel 78.

De personen die het bewijs leveren dat zij houder geweest zijn van een rijbewijs, conform het model van bijlage 10, verkrijgen onder dezelfde voorwaarden een rijbewijs waarvan het model bepaald is in bijlage 1, volgens de regels voorgeschreven in artikel 78.

De personen, bedoeld in het tweede en derde lid, dienen bij de overheid bedoeld in artikel 7 een aanvraag tot omwisseling in waarvan het model bepaald wordt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Artikel 80

§1. De personen die na 25 mei 1965 en vóór 1 januari 1989 tengevolge van een herstelonderzoek hersteld zijn in het recht tot sturen voor een of meerdere categorieën van voertuigen, dienen voor het verkrijgen van een rijbewijs, geldig voor een of meerdere andere categorieën van voertuigen, geen nieuw herstelonderzoek af te leggen.

Wanneer een verval van het recht tot sturen, uitgesproken vóór de inwerkingtreding van dit besluit, beperkt is tot bepaalde categorieën van voertuigen, worden voor de bepaling van deze categorieën, de regels voorgeschreven in artikel 78 toegepast.

§2. De houder van een rijbewijs waarop vermeldingen met betrekking tot het verval van het recht tot sturen zijn aangebracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit kan, bij het einde van de vervalperiode en voor zover hij geslaagd is voor de onderzoeken die hem eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd, een nieuw rijbewijs verkrijgen zonder dat de vermeldingen van verval worden overgenomen op het document. De bepalingen van de artikelen 50 en 51 zijn van toepassing.

Wanneer op het rijbewijs vermeldingen voorkomen met betrekking tot een verval van het recht tot sturen dat loopt op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit en dat beperkt is tot sommige categorieën van voertuigen waarvoor het rijbewijs werd afgegeven, kan de houder een nieuw rijbewijs verkrijgen dat enkel geldig is voor de categorieën waarop het verval niet van toepassing is overeenkomstig de bepalingen van artikel 49. Wanneer het verval beëindigd is en na het slagen voor de onderzoeken die hem eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd, kan de houder een nieuw oorspronkelijk rijbewijs verkrijgen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 50 en 51.

Artikel 81

[ ... ] Opgeheven

Artikel 82

[ ... ] Opgeheven

Artikel 83

[ ... ] Opgeheven


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.