<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Titel III. Het rijbewijs

Hoofdstuk V. Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs

Artikel 49

De houder van een rijbewijs die een rijbewijs wenst te verkrijgen geldig voor één of meerdere andere categorieën van motorvoertuigen dan die waarvoor het oorspronkelijke document werd afgegeven, dient een nieuwe aanvraag in overeenkomstig de in dit besluit beschreven procedure; hij bekomt een nieuw rijbewijs en het oorspronkelijke document wordt teruggegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.

Dezelfde procedure is van toepassing op de houder van een rijbewijs met de code 78 die een rijbewijs wil behalen waarop deze vermelding niet voorkomt en op de houder die een rijbewijs wil behalen waarop de code 96 voorkomt.

Artikel 50

§1. Een nieuw rijbewijs wordt afgegeven :

in geval van verlies of van diefstal van het rijbewijs;

als het rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gegaan is;

als de foto van de houder niet meer gelijkend is;

in het geval van intrekking van het rijbewijs door een buitenlandse overheid;

in de gevallen voorgeschreven in artikel 80 §2.

De aanvrager moet ofwel beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bepaalde voorwaarden ofwel ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post in een Staat die geen lid van de Europese Economische Ruimte is en houder zijn van een geldige identiteitskaart, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten.

Een nieuw rijbewijs, afgegeven in de gevallen bedoeld in het eerste lid, heeft een nieuwe administratieve geldigheidsduur, bepaald overeenkomstig artikel 20bis.

§2. Een aanvraag om een rijbewijs, zoals bedoeld in artikel 17, wordt ingediend bij de overheid bedoeld in artikel 7.

Zij is vergezeld van :

een attest van aangifte van verlies of diefstal gedaan bij de lokale politie, de federale politie of de overheid bedoeld in artikel 7 indien de ingeroepen reden verlies of diefstal is. Dit attest, waarvan het model is vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, mag niet gebruikt worden ter vervanging van het rijbewijs;

een attest van de buitenlandse overheid waarin zij verklaart geen nationaal rijbewijs te hebben afgegeven aan de aanvrager indien de ingeroepen reden de intrekking van het rijbewijs door deze overheid is;

het te vervangen rijbewijs in de andere gevallen.

§3. Een nieuw voorlopig rijbewijs wordt afgegeven voor de redenen bepaald in § 1, eerste lid, 1°, 2° en 3° en voor de verandering van begeleider, nadat de houder een aanvraag om een voorlopig rijbewijs, zoals bedoeld in artikel 7, indient bij de overheid bedoeld in artikel 7 volgens de in § 2, tweede lid, 1° en 3° beschreven procedure.

Op het voorlopig rijbewijs bedoeld in het eerste lid worden, in voorkomend geval, de gegevens betreffende de begeleiders, de uiterste geldigheidsdatum en de opmerkingen en beperkingen overgenomen van het vervangen document. De datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie wordt eveneens als opmerking vermeld.

De voorwaarde bepaald in artikel 6, 1°, b) is niet van toepassing op de afgifte van het voorlopig rijbewijs bedoeld in het eerste lid.

De afgifte van het voorlopig rijbewijs, bedoeld in het eerste lid, geeft geen aanleiding tot het ingaan van een nieuwe stageperiode, zoals bedoeld in artikel 34, tweede lid van dit besluit en in artikel 8, eerste lid van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

§4. Het rijbewijs of het voorlopig rijbewijs waarvoor een nieuw document werd afgegeven, is niet meer geldig.

Indien de houder, na de afgifte van een nieuw rijbewijs of van een nieuw rijbewijs of een nieuw voorlopig rijbewijs, opnieuw in het bezit komt van het kwijtgeraakte document, moet hij dit laatste onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.

Artikel 51

De houder van een Europees rijbewijs beantwoordend aan de voorwaarden van artikel 27.2° bekomt, in de gevallen voorgeschreven in artikel 50 §1, een Belgisch rijbewijs op basis van de gegevens het Europees rijbewijzennetwerk, of van een attest van de bevoegde overheden van de Lid-Staat die het oorspronkelijke rijbewijs hebben afgegeven.

Artikel 52

Al wie een rijbewijs, of een voorlopige rijbewijs waarvan hij niet de houder is, vindt of onregelmatig bij zich houdt, moet het document onmiddellijk afgeven aan de overheid bedoeld in artikel 7 of aan het dichtstbijgelegen politiebureau die het terugstuurt aan deze overheid.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.