<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Titel III. Het rijbewijs

Hoofdstuk II. De scholing

Afdeling 4. Theoretisch en praktisch onderricht verstrekt door de rijscholen

Artikel 14

Het theoretische onderricht verstrekt door de rijscholen omvat de stof bedoeld in bijlage 4.

Het theoretische onderricht heeft een minimumduur van :

zes uur voor de voorbereiding op het theoretisch examen voor de categorieën AM, C1, C, D1, D en G;

twaalf uren voor de voorbereiding op het theoretische examen voor de categorieën A1, A2, A en B.

Artikel 15

Het praktische onderricht verstrekt door de rijscholen omvat de stof voorgeschreven in bijlage 5.

Het praktische onderricht heeft een minimumduur van :

1° twee uren :

a) [ ... ] Opgeheven

b) voor de kandidaat, houder van een Belgisch of Europees rijbewijs met de code 78 voor een bepaalde categorie van voertuigen, die een rijbewijs wenst te behalen geldig voor dezelfde categorie of subcategorie en waarop die vermelding niet voorkomt;

c) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van categorie A1, A2 of A die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen op een terrein buiten het verkeer;

d) voor de kandidaat die, na het minimum aantal uren praktisch onderricht dat in dit artikel voorgeschreven is, gevolgd te hebben, zich voor het afleggen van het examen tot een andere zetel van deze school of tot een andere school wendt;

e) voor de houder van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog op de opheffing van de code 78 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen;

f) voor de houder van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog op de opheffing van de code 78, waarvan de geldigheidsduur verstreken is;

g) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van de categorie A1, A2 of A die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen op de openbare weg;

h) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72 § 5, als voorbereiding op het praktische examen tot het herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie AM;

i) [ ... ] Opgeheven

j) [ ... ] Opgeheven

1° /2 drie uren : voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van de categorie A1, A2 of A die de opleiding bedoeld in de bepaling onder 4° /1 gevolgd heeft en die het praktische examen wenst af te leggen met een instructeur afkomstig uit een rijschool;

2° vier uren : 

a) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de categorie B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen;

b) voor de houder van een rijbewijs, geldig voor de categorie B, die het vermelden van de code 372 wenst;

c) voor de kandidaat die houder is van een sinds ten minste twee jaar afgegeven rijbewijs geldig voor de categorie A1 of A2 en die een rijbewijs geldig voor categorie A2 of A respectievelijk wil behalen;

d) voor de houder van een rijbewijs geldig voor categorie B die minstens 21 jaar oud is en die de vermelding van de code 373 wenst;

e) voor de kandidaat voor het rijbewijs AM;

3° zes uren :

a) voor de kandidaat die houder is van een sinds ten minste twee jaar afgegeven rijbewijs geldig voor de categorie A1 of A2 waarop de code 78 is vermeld en die een rijbewijs wenst te behalen, geldig voor respectievelijk categorie A2 of A waarop deze code niet voorkomt;

b) als voorbereiding op de test bedoeld in artikel 4, 14°;

c) voor de kandidaat die twee keer niet geslaagd is voor het praktische examen voor categorie B, vermeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

d) voor de houder van een voorlopig rijbewijs B als vermeld in artikel 3, 4 en artikel 5/1, § 1/1, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, waarvan de geldigheid verstreken is;

4° acht uren : 

a) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E die de scholing volgt in een rijschool;

b) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E waarvan de geldigheidsduur verstreken is;

c) voor de kandidaat die een rijbewijs geldig voor de categorie B met daarop de code 96 wil behalen;

d) [ ... ] Opgeheven

e) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72 § 5, als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van voertuigen van de A1, A2 of A;

f) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G;

4° /1 negen uren : voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie A1, A2 of A die de proef op een terrein buiten het verkeer wenst af te leggen;

5° tien uren : voor de kandidaat bedoeld in artikel 72 § 5 als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie B;

6° twintig uren : voor de kandidaat die een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, zoals bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wenst te behalen.

De helft van de lesuren bedoeld in het tweede lid, 1°, c), in het tweede lid, 1°, g), in het tweede lid, 1° /2, in het tweede lid, 2°, b), in het tweede lid, 2°, c), in het tweede lid, 3°, a) en in het tweede lid, 4° /1, moet plaatsvinden op de openbare weg.

De opleiding bedoeld in het tweede lid, 1° /2 en 4° /1 gaat over de materies bedoeld in bijlage 5/1.

De opleiding bedoeld in het tweede lid, 2°, e), gaat over de materies bedoeld in bijlage 5/2.

Artikel 16

De verplichting tot het volgen van het aantal uren voorgeschreven in de artikelen 14 en 15 is niet van toepassing op de houders van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2,1° van de wet, van een voorlopig rijbewijs, die lessen volgen om hun rijvaardigheid tot het sturen van voertuigen van de categorie waarvoor het document geldig is, te vervolmaken.

Voor het in de artikelen 14 en 15 bepaalde aantal uren mogen de in twee verschillende zetels van één rijschool of de in twee verschillende rijscholen gevolgde uren samengeteld worden.

De gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen worden gedurende een termijn van drie jaar.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.