<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Bijlage 18. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs

1. De fysieke kenmerken van de kaart van het rijbewijs van Europees model zijn in overeenstemming met de ISO-normen 7810 en 7816-1.

De kaart is gemaakt van polycarbonaat.

De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.

2. Fysieke beveiliging van rijbewijzen

Het voor rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd :

de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;

beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopieëren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;

optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopieëren of vervalsen van de foto;

lasergravure;

in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);

inkt met kleuromslag;

aangepaste hologrammen;

variabele laserbeelden;

ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;

iriserende druk;

digitaal watermerk op de ondergrond;

infrarode of fosforescerende pigmenten;

voelbare karakters, symbolen of patronen.

3. Het rijbewijs heeft twee zijden :

Bladzijde 1 bevat :

a) de vermelding « rijbewijs », in hoofdletters, in de drie landstalen;

b) de vermelding « België » in de drie landstalen;

c) het onderscheidingsteken « B » van België, negatief afgedrukt in een blauwe rechthoek en omringd door twaalf gele sterren;

d) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven rijbewijs, met de volgende nummers :

1. de naam van de houder;

2. de voornaam van de houder;

3. geboortedatum en -plaats van de houder;

4. a. de datum van afgifte van het rijbewijs;

    b. de datum waarop de administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs afloopt;

    c. de naam van de bevoegde instantie die het rijbewijs afgeeft;

5. nummer van het rijbewijs;

6. de foto van de houder;

7. de handtekening van de houder;

9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieën worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieën);

e) de vermelding « Model van de Europese Gemeenschappen » en de vermelding « rijbewijs » in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in roze letters en op een zodanige wijze dat deze de achtergrond van het rijbewijs vormen :

f) referentiekleuren :

blauw : Reflex blauw Pantone;

geel : Pantone Geel.

Bladzijde 2 bevat :

a) 9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieën worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieën);

10. de datum van eerste afgifte per categorie (deze datum moet bij iedere latere vervanging of inwisseling op het nieuwe rijbewijs worden vermeld);

11. de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie;

12. de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7, naast elke desbetreffende categorie.

Wanneer een code geldt voor alle categorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven, kan hij worden afgedrukt onder de rubrieken 9, 10 en 11;

b) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 en 12).


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.