<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Bijlage 7. Codes

I. GEHARMONISEERDE CODES VAN DE EUROPESE UNIE

BESTUURDER (medische redenen)

01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen

01.01. Bril

01.02. Contactlenzen

01.05. Ooglap

01.06. Bril of contactlenzen

01.07. Specifiek gezichtshulpmiddel

02. Gehoorprothese/hulp communicatie

03. Prothese/orthese van de ledematen

03.01. Prothese/orthese arm

03.02. Prothese/orthese been

AANPASSINGEN VOERTUIG

10. Aangepaste versnellingsbak

10.02. Automatische keuze van de versnelling

10.04. Aangepaste bediening van de versnellingsbak

15. Aangepaste koppeling

15.01. Aangepast koppelingspedaal

15.02. Handmatig bediende koppeling

15.03. Automatische koppeling

15.04. Maatregel om blokkering of activering van het koppelingspedaal te voorkomen

20. Aangepaste remsystemen

20.01. Aangepast rempedaal

20.03. Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet

20.04. Schuifrempedaal

20.05. Kantelbaar rempedaal

20.06. Handbediende rem

20.07. Remmen met een maximale bedieningskracht van ... N(*) [bijvoorbeeld : “20.07(300N)”]

20.09. Aangepaste parkeerrem

20.12. Maatregel om blokkering of activering van het rempedaal te voorkomen

20.13. Knierem

20.14. Rembediening ondersteund door externe kracht

25. Aangepast acceleratiesysteem

25.01. Aangepast gaspedaal

25.03. Kantelbaar gaspedaal

25.04. Handmatig gas geven

25.05. Gas geven met knie

25.06. Gas geven ondersteund door externe kracht

25.08. Gaspedaal aan linkerkant

25.09. Maatregel om blokkering of activering van gaspedaal te voorkomen

31. Aangepaste pedalen en pedaalbescherming

31.01. Extra parallelpedalen

31.02. Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte

31.03. Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet worden bediend

31.04. Vloerverhoging

32. Gecombineerde bedrijfsrem- en acceleratiesystemen

32.01. Gecombineerd, met één hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

32.02. Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

33. Gecombineerde bedrijfsrem-, acceleratie- en besturingssystemen

33.01. Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met één hand

33.02. Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met twee handen

35. Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers enz.)

35.02. Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten

35.03. Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de linkerhand los te laten

35.04. Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de rechterhand los te laten

35.05. Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en de acceleratie- en remmechanismen los te laten

40. Aangepaste stuurinrichting

40.01. Stuurinrichting met een maximale bedieningskracht van ... N(*) [bijvoorbeeld „40.01(140N)”]

40.05. Aangepast stuurwiel (groter en/of dikker stuurwiel, kleinere diameter stuurwiel enz.)

40.06. Aangepaste stand van het stuurwiel

40.09. Voetbediend stuur

40.11. Hulpmiddel op stuurwiel

40.14. Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met één hand/arm

40.15. Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met twee handen/armen

42. Aangepaste hulpmiddelen voor zicht naar achteren/opzij

42.01. Aangepast hulpmiddel voor zicht naar achteren

42.03. Extra hulpmiddel in het voertuig voor zijdelings zicht

42.05. Hulpmiddel tegen dode hoek

43. Bestuurdersstoel

43.01. Bestuurdersstoel op normale kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen

43.02. Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm

43.03. Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede stabiliteit

43.04. Bestuurdersstoel met armleuning

43.06. Aangepaste veiligheidsgordel

43.07. Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit

44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht)

44.01. Eén remelement voor alle remhandelingen

44.02. Aangepaste voorrem

44.03. Aangepaste achterrrem

44.04. Aangepaste gashendel

44.08. Zithoogte waarbij de bestuurder in zittende positie beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen en het motorrijwiel in evenwicht kan houden tijdens stoppen en stilstaan

44.09. Maximale bedieningskracht van de voorrem ... N(*) [bijvoorbeeld “44.09(140N)”]

44.10. Maximale bedieningskracht van de achterrem ... N(*) [bijvoorbeeld “44.10(240N)”]

44.11. Aangepaste voetsteun

44.12. Aangepaste handgreep

45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan

46. Alleen driewielers

47. Alleen voertuigen met meer dan twee wielen die tijdens het starten, stoppen en stilstaan niet door de bestuurder in evenwicht moeten worden gehouden

50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN)

Letters gebruikt in combinatie met codes 01 tot en met 44 voor nadere specificatie :

a. links

b. rechts

c. hand

d. voet

e. midden

f. arm

g. duim

(*) In de codes 20.07, 40.01, 44.09 en 44.10, betekent « kracht » de kracht waarmee de bestuurder het systeem kan bedienen

CODES VOOR BEPERKT GEBRUIK

61. Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld : één uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang)

62. Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/regio

63. Alleen rijden zonder passagiers

64. Rijden met maximale snelheid van ... km per uur

65. Rijden alleen toegestaan in gezelschap van een andere houder van een rijbewijs van op zijn minst dezelfde categorie

66. Rijden zonder aanhangwagen

67. Rijden op snelweg niet toegestaan

68. Alcohol niet toegestaan

69. Alleen rijden met voertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot overeenkomstig EN 50436. De opgave van een einddatum is facultatief [bijvoorbeeld “69” of “69 (01.01.2016)”]

ADMINISTRATIEVE VERMELDINGEN

70. Ingewisseld voor rijbewijs nr. ... afgegeven door ... (voor een derde land : EU/VN-symbool, bijvoorbeeld “70.0123456789.NL”)

71. Duplicaat van rijbewijs nr. ... (voor een derde land : EU/VNsymbool, bijvoorbeeld “71.987654321.HR”)

73. Alleen vierwielige motorvoertuigen van categorie B (B1)

78. Alleen voertuigen met automatische schakeling

79. [...] Alleen voertuigen conform de specificaties tussen haken, in het kader van de toepassing van artikel 13 van de richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs.

79.01. Alleen tweewielige voertuigen met of zonder zijspan

79.02. Alleen driewielige of lichte vierwielige voertuigen van de categorie AM

79.03. Alleen driewielers

79.04. Alleen driewielers met een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg

79.05. Motorrijwielen van categorie A1 met een verhouding vermogen/gewicht van meer dan 0,1 kW/kg

79.06. Voertuigen van categorie BE met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa groter is dan 3 500 kg

80. Alleen voor houders van een rijbewijs voor driewielige motorrijwielen van categorie A die jonger zijn dan 24 jaar

81. Alleen voor houders van een rijbewijs voor tweewielige motorrijwielen van categorie A die jonger zijn dan 21 jaar

95. Bestuurder, houder van het getuigschrift van vakbekwaamheid, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten van richtlijn 2003/59/EG tot ... [bijvoorbeeld “95(01.01.12)”]

96. Voertuigen van categorie B met een aanhangwagen met een toegestane maximale massa van meer dan 750 kg, waarbij de toegestane maximale massa van het samenstel hoger ligt dan 3 500 kg, maar ten hoogste 4 250 kg bedraagt

97. Geen toestemming voor het besturen van een voertuig van categorie C1 dat onder verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer valt

II. NATIONALE CODES

110. met stimulator in werking

111. met uitgeschakelde stimulator

113. met uitsluiting van besturen van prioritaire voertuigen

121. beperkt tot vervoer binnen het Rijk en desgevallend geregeld vervoer binnen het Rijk waarvan het traject ten hoogste 50 km bedraagt, overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E

200. niet geldig van vrijdag om 20 uur tot zondag 20 uur en van 20 uur op de vooravond van een feestdag tot 20 uur op die feestdag

205. alleen voertuigen van categorie G met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 20 000 kg tot 18 jaar

372. mag voertuigen van categorie A1 besturen

373. mag driewielers van categorie A besturen


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.