<= =>

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Titel IVbis. Bepalingen betreffende het rijbewijs waarvan, met toepassing van artikel 37/1 van de wet, de geldigheid is beperkt tot voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot

Artikel 73/1

§ 1. Wanneer, bij toepassing van artikel 37/1 van de wet, de rechter de geldigheid van het rijbewijs beperkt tot motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot, gaat de beperkte geldigheid van het rijbewijs in de dertigste dag na die waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma.

Indien de rechter evenwel tegelijkertijd en voor dezelfde categorieën van voertuigen veroordeelt tot het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand, gaat de beperkte geldigheid van het rijbewijs in op de dag dat de vervallenverklaarde bestuurder hersteld is in het recht tot sturen.

§ 2. De veroordeelde bestuurder is ertoe gehouden het rijbewijs waarvan hij houder is, bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te laten toekomen.

Deze formaliteit moet vervuld worden binnen de dertig dagen na de dag van de kennisgeving bedoeld in § 1, lid 1, of op de dag van het herstel in het recht tot sturen in het geval bedoeld in § 1, tweede lid.

Artikel 73/2

§ 1. De griffier bewaart het rijbewijs.

De griffier reikt, bij de afgifte van het rijbewijs, een attest uit waarvan het model bepaald wordt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

§ 2. De overheden bedoeld in artikel 7 reiken, bij het tonen van het attest bedoeld in § 1, een rijbewijs uit dat, naast de betrokken categorieën ook een codering vermeldt, bedoeld in bijlage 7, I, die het rijden met een alcoholslot verplicht.

De griffier geeft het rijbewijs bedoeld in § 1 terug na het verstrijken van de periode voor dewelke de rechter de geldigheid van het rijbewijs heeft beperkt tot motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot.

Het rijbewijs dat werd uitgereikt bij toepassing van § 2 moet worden afgegeven aan de griffier die het terugzendt naar de overheid bedoeld in artikel 7.

§ 3. In afwijking van § 1, wordt, indien het rijbewijs bewaard bij de griffier een Europees rijbewijs is, dit rijbewijs teruggestuurd naar de overheid bedoeld in artikel 7.

De griffier reikt, bij de afgifte van het rijbewijs, het attest bedoeld in § 1, tweede lid, uit. Paragraaf 2, eerste lid wordt van toepassing.

In dit geval, vraagt de bestuurder aan de overheid bedoeld in artikel 7 de aflevering van een rijbewijs overeenkomstig artikel 17 na het verstrijken van de periode waarvoor de rechter de geldigheid van het rijbewijs heeft beperkt tot motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot. Het rijbewijs dat werd uitgereikt bij toepassing van het tweede lid moet worden afgegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.