<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 22bis. Verkeer in woonerven en in de erven

Binnen de woonerven en de erven:

mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens toegelaten;

violation 3 mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;

is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;

4°  a) is het parkeren verboden, behalve :

op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;

op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

    b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.