<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 22sexies. Verkeer in de voetgangerszones

22sexies.1. Tot voetgangerszones hebben alleen voetgangers toegang.

Evenwel :

hebben toegang tot die zones :

a) [ ... ] Opgeheven

b) de voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze zone en de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis;

c) de prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;

d) de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer;

e) de bestuurders van voertuigen waarvan de garage binnenin die zones is gelegen en slechts toegankelijk is via die zones;

f) in geval van absolute noodzaak, de voertuigen van handelsondernemingen die in die zones gevestigd zijn en slechts via die zones toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen uitmaken;

g) in geval van absolute noodzaak, de voertuigen die dienen voor een werk in die zones.

h) toeristische miniatuurtreinslepen en slepen bestaande uit een tractor en een huifkar, bespannen voertuigen, rijwieltaxi's;

i) de voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging.

j) [ ... ] Opgeheven

In de gevallen bedoeld onder e) tot i) moeten de begunstigden aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart aanbrengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is afgegeven; voor de bespannen voertuigen en de rijwieltaxi's moet de bestuurder in het bezit zijn van de vrije doorgangskaart.

tot die zones hebben toegang, indien verkeerstekens het voorschrijven en volgens de beperkingen die daarop vermeld staan :

a) de voertuigen die in die zones moeten laden of lossen;

b) de taxi’s, die binnen die zones een welbepaalde bestemming hebben om personen te laten in- en uitstappen;

c) de fietsers.

22sexies.2. In die zones mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen.

violation 3De bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets rijden; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.

In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.

Het spelen is toegelaten.

Het is verboden te parkeren in die zones.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.